Όροι χρήσης

Περιεχόμενα της online προσφοράς

Όλα τα περιεχόμενα ελέγχονται με προσοχή και παρατίθενται με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις μας. Η BayWa AG και η AGRAVIS Technik Center GmbH πασχίζουν διαρκώς να διευρύνουν και να ενημερώνουν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Ωστόσο δεν είναι δυνατή η ανάληψη ευθύνης σχετικά με την πληρότητα, την ορθότητα και την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Η AGRAVIS Technik Center GmbH και η BayWa AG - εφεξής θα καλούνται και ως "η επιχείρηση" ή "οι επιχειρήσεις" - δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνες για ζημιές που προκύπτουν σε συνάρτηση με τη χρήση των περιεχομένων των ιστοσελίδων μας. Οι επιχειρήσεις δεν θεωρούνται υπεύθυνες για μέτριες ζημιές υλικού ή μη υλικού τύπου

Παραπομπές και σύνδεσμοι

Στις σελίδες Internet περιέχονται ενδεχ. υπερσύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ρητώς, ότι στο χρονικό σημείο της αποθήκευσης των συνδέσμων οι σχετικές συνδεδεμένες σελίδες δεν περιείχαν παράνομα περιεχόμενα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στην τρέχουσα και στην μελλοντική διαμόρφωση και στα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ρητώς ότι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα και τις παρουσιάσεις από καμία συνδεδεμένη σελίδα και αποκλείεται κάθε σχετική ευθύνη, εκτός αν έχει γίνει ρητή υπόδειξη για παράνομα περιεχόμενα. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παραπομπές των ιδίων παροχών μέσω Internet, καθώς και για τις καταχωρίσεις τρίτων σε βιβλία επισκευών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες επικοινωνιών που δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν καταχωρίσεις και συνδέσμους που έρχονται σε διένεξη με το ισχύον δίκαιο ή περιέχουν προσβλητικά περιεχόμενα.

Copyright και πνευματικά δικαιώματα

Τα παρόντα δεδομένα παρουσίας στο Internet των δύο επιχειρήσεων προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Τα πνευματικά δικαιώματα για δημοσιευμένα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί από τις επιχειρήσεις ανήκουν στην εκάστοτε επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή χρήση γραφικών, ηχητικών ντοκουμέντων, αλληλουχιών βίντεο και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις χωρίς τη ρητή συναίνεση των επιχειρήσεων. Όλες οι μάρκες και τα εμπορικά σήματα που προσφέρονται μέσω Intenet και ενδεχ. προστατεύονται έναντι τρίτων, τα εμπορικά ονόματα και τα ονόματα χρήσης υπόκεινται απεριόριστα στους κανονισμούς του εκάστοτε ισχύοντος προγενέστερου δικαιώματος και στα δικαιώματα κατοχής των εκάστοτε καταχωρισμένων ιδιοκτητών.