A www.ab-auction.com internetes oldalon létrejövő szerződések általános üzleti feltételei (ÁÜF)

I. Kizárólagos érvényesség

A www.ab-auction.com internetes oldalon lévő áruk megvásárlásával összefüggésben kizárólag a jelen általános üzleti feltételek érvényesek. A feltételek csak olyan vevőkkel szemben érvényesek, akik a BGB (német Ptk.) 14. § értelmében vállalkozók. Ez a rendelkezés az AGRAVIS Technik Center GmbH és a BayWa AG (a továbbiakban: Vállalat) szerződéses partnereivel fennálló jogviszonyokra egyaránt érvényes. A vevő általános üzleti feltételei akkor sem érvényesek, ha a Vállalat nem mond ezeknek kifejezetten ellent.

II. Regisztrálás, kizárás a felhasználásból

1) Az internetes oldalon keresztül (annak használatával) létrejövő adásvételi szerződések megkötésének feltétele a vevő előzetes regisztrálása. Regisztrálásra kizárólag vállalkozók, közjogi személyek vagy elkülönített közjogi vagyontömeggel rendelkező jogi személyek jogosultak, akik az ajánlati árukat vállalkozási célra szerzik meg. Ezt a vevő a regisztrálás során erre a célra kijelölt gombra kattintással erősíti meg.

2) A bejelentkezés a www.ab-auction.com oldalon történik. A bejelentkezés során kért információkat helyesen kell megadni és folyamatosan friss állapotban kell tartani. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy az információk helyességét - akár gazdasági tudakozó irodák szolgálatainak igénybe vételével is - ellenőrizze. Profiljának (vevőprofil) megnyitásával a vevő ebbe beleegyezik.

3) Bejelentkezéskor a vevő részére felhasználói nevet és jelszót hoz létre a rendszer. A felhasználói név és a jelszó a vevő egyértelmű azonosítására szolgál. A vevő felelős és köteles helytállni azért, hogy titokban maradjon a felhasználói név, a jelszó és magatartása következtében harmadik személy ne élhessen ezekkel vissza. Nem merül fel felelőssége abban az esetben, ha igazolni tudja, hogy nem róható fel vele szemben a felhasználói név és a jelszó visszaélésszerű felhasználása.

4) A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben a vevőt indokolás nélkül bármikor, ill. adott esetben hosszú távra kizárja a használatból.

5) A Vállalat rendkívüli ok fennállása esetén fenntartja magának a jogot, hogy az aukciókat előzetes bejelentés nélkül lezárja és meghatározott vevőket kizárjon az internetes oldal használatából. Rendkívüli oknak számít pl., ha indokolt, manipulációval vagy csalással kapcsolatos gyanú áll fenn. Befejezés vagy kizárás miatti igények nem emelhetők a Vállalattal szemben.

III. Ajánlati űrlapok és szerződéskötés

A Vállalat az internetes oldalon keresztül mindenekelőtt használt, ill. új mezőgazdasági gépeket értékesít. A vétel tárgyát képező áru adatai, különösen annak balesettől, ill. sérüléstől való mentessége, a kilométer-, ill. üzemóra teljesítmény az előző tulajdonostól származnak, és a Vállalatnak nem áll módjában az ilyen adatok verifikálása. A Vállalat által közölt adatok ezért nem tartalmaznak garanciát és csupán a vevő első tájékoztatására szolgálnak. Ilyen értelemben nem lehet szó megállapodott minőségről vagy vállalt garanciáról. A Vállalat megadja a vétel tárgyát képező áru telephelyét, hogy a vevőnek lehetősége legyen a vétel tárgyát képező árut a telephely üzemeltetőjével folytatott egyeztetés szerint megtekinteni. A vevő feladata, hogy meggyőződjön a vétel tárgyát képező áru állapotáról és a vétel tárgyát képező áruról megadott adatok helyességéről. A Vállalat aukció vagy rögzített ár formájában kínálja megszerzésre az árukat. A megjelenített vételár, ha nincs másképp megadva, nettó, a jogszabály által előírt, jelenleg 19 % mértékű forgalmi adó hozzászámításával értendő.

1) Aukcióforma

Minden aukciót a www.ab-auction.com internetes oldalon jelentünk be. A Vállalat minden aukció előtt meghatározza a minimális vételárat, valamint az aukció legutolsó 60 másodperce indulásának időpontját. A vevő a www.ab-auction.com oldalon felhasználói nevével és jelszavával bejelentkezik. Minden időpontban a mindenkori érvényes vételár jelenik meg. Az összes bejelentkezett vevő kötelező jellegű licitajánlatának megerősítésével tehet ajánlatot az aukción. Az elkezdődött utolsó 60 másodperc minden megadott legmagasabb licitajánlat után újrakezdődik. Az adásvételi szerződés azzal a vevővel jön létre, aki az aukció lejártával a legmagasabb vételár ajánlatot tette meg. Az ilyen módon a mindenkori vevővel létrejött adásvételi szerződés az internetes oldalon kerül megerősítésre, ezen kívül e-mailben is közlik. Az e-mailben a vevővel újból közlik a jármű telephelyét, ahonnan el kell szállítani. Ha az aukció végéig nem adnak meg a megállapított minimális vételár mértékének megfelelő érvényes licitajánlatot, szerződéskötés nélkül fejeződik be az aukció.

2) Rögzített ár forma

A Vállalat azonnali vételre is kínál árukat az internetes oldalon. Az ilyen árukat „Vásárlás most” jelöli. A megadott vételár csak az internetes oldalra érvényes. Amint a vevő a „Vásárlás most” gombra kattint, a rendszer felszólítja, hogy írja be a szerződés ügyintézéséhez szükséges adatokat. Ilyenkor még egyszer alkalma van arra, hogy ellenőrizze a szerződés szempontjából lényeges adatokat az áttekintő nézetben. Ha ezután a vevő a „Megerősítés” gombra kattint, kötelező erejű ajánlatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés a Vállalat által e-mailben nyilatkozott elfogadásával jön létre. A speciálisan jelölt, rögzített áras ajánlatok esetén a Vállalat lehetőséget adhat a vevőnek arra, hogy a vétel tárgyát képező áru a vevő által javasolt áron kerüljön megvásárlásra. Ilyen esetben a vevő az „Árjavaslat” gombra kattinthat. Ezután a vevő felszólítást kap, hogy írja be a szerződés ügyintézéséhez szükséges adatokat és tegye meg árjavaslatát. A „Megerősítés” gombra kattintással a vevő megadja kötelező erejű ajánlatát az adásvételi szerződés megkötéséhez. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, ha a Vállalat az ajánlatot hét munkanapon belül, e-mailben elfogadja.

IV. Vételár megfizetése

1) Az adásvételi szerződés létrejöttével azonnal esedékessé válik a megállapított vételár megfizetése. 7 munkanap fizetési határidőben állapodnak meg a felek. A fizetési határidő az adásvételi szerződés létrejöttét követő napon kezdődik. A Vállalat számlát állít ki a vevő részére. A Vállat visszajelzi a vevőnek a kifizetés könyvelhető módon megtörtént beérkezését.

2) A szerződés megkötése után a vevőre száll át a vétel tárgyát képező áru véletlen sérülésének és véletlen megsemmisülésének kockázata.

3) Ha a vevő nem fizet fizetési határidőn belül, felszólítás nélkül is késedelembe kerül; ettől az időponttól kezdődően a vételárra az alapkamaton (BGB 288. § 2. bek.) felül 9 százalékpont mértékű késedelmi kamatot valamint 40,00 euró mértékű átalányt (BGB 288. § 5. bek.) tartozik megfizetni. Nem kizárt az ezt ténylegesen meghaladó magasabb kárérték érvényesítése.

4) Ha a vevő fizetési felszólítás után sem fizet megfelelő póthatáridőn belül, a Vállalat elállhat az adásvételi szerződéstől.

5) A fizetési felszólításhoz és az elállási nyilatkozathoz elegendő ezeket a vevő által megadott postacímre vagy e-mail címre megküldeni.

6) Ha a Vállalat elállt az adásvételi szerződéstől, a vevővel szemben a bruttó vételár 10 %-kát kitevő átalány kötbér illeti meg. A Vállalat kérheti a vevőtől a fentieket meghaladóan felmerült kára megtérítését is. A vevő joga azonban igazolni, hogy alacsonyabb kár keletkezett.

7) A Vállalat fenntartja magának a csekk útján vagy egyéb, nem készpénzes fizetőeszközzel történő fizetés elutasításának jogát. Ezek elfogadása minden esetben csak a teljesítés érdekében történik. Az idegen valutában történő kifizetéseket a banki elszámolásnak megfelelően írják jóvá. A banki díjakat a vevő köteles viselni.

V. Elhozatal

1) A vevő köteles a vétel tárgyát képező árut az adásvételi szerződés megkötését követő legkésőbb 20 munkanapon belül, a kifizetéstől szóló igazolás bemutatásával elszállítani onnan, ahol az áru az adásvételi szerződés létrejöttekor megadottak szerint található (olyan kötelezettség, amelynek teljesítése végett a jogosultnak kell a kötelezettet felkeresnie). Az elszállításról a vevőnek kell gondoskodnia. Az elszállítás nem képezi a szerződés tárgyát.

2) Ha a vevő nem szállítja el a vétel tárgyát képező árut a fent megadott határidőn belül, a Vállalatnak joga van ettől a naptól kezdődően tárolási díjat felszámítania.

3) Ha a vevő a méltányosan kitűzött póthatáridőn belül sem szállítja el az árut, a Vállalatnak joga van a vétel tárgyát képező árut a szokásos üzletmenet keretén belül értékesíteni. A póthatáridős fizetési felszólításra elegendő megküldeni azta vevő által megadott postacímre vagy e-mail címre. A valamennyi költség és adó levonása fennmaradt összegeket, továbbá a kötbért a vevő részére visszatérítik.

VI. Szavatosság

1) Használt, mozgatható áruknak vállalkozók, közjogi személyek vagy közjogi elkülönített vagyontömeg részére történő értékesítése esetén mindennemű kellékszavatossági igény kizárt. Új, mozgatható áruk vállalkozók, közjogi személyek vagy közjogi elkülönített vagyontömeg részére történő értékesítése esetén a kellékszavatossági igények a kárveszély átszállásától számított egy éven belül, az átvétel vevő részéről történő elutasítása esetén pedig a rendelkezésre bocsátás időpontjától kezdődően évülnek el. A fent nevezett korlátozások nem vonatkoznak garancia és a beszerzés kockázatának átvétele, a testi épség, az élet vagy az egészség veszélyeztetése következtében, szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmények, ill. a BGB 438. § 1. bek., 479. § 2. bek. és 636 a § 1. bek. 2. §-a alapján felmerülő kártérítési igényekre. Ha a vevő vállalkozó, közjogi személy vagy közjogi elkülönített vagyontömeg, a Vállalat választása szerint teljesíthet utólag is pótjavítást, ill. pótszállítást. Ha sikertelen a pótjavítás, a vevő jogait a BGB 437. § 2. és 3. §-a szabályozza.

2) A kellékszavatossági hiányokat szöveges formában (írásban vagy e-mailben) kell bejelenteni. A nyilvánvaló hiányosságokat haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru átadását követő 8 munkanapon belül kell megreklamálni. A leszállított vagy megrendelt mennyiség vagy az áru fajtájának szállítólevél alapján megállapítható eltérései nyilvánvaló hiányosságot jelentenek. A nyilvánvaló hiányosságot tartalmazó árukat tilos mozgatható tárgyakkal összekapcsolni, azokkal összekeverni vagy azokhoz hozzácsatolni. A rejtett hiányosságokat haladéktalanul, legkésőbb azonban feltárásukat, ill. nyilvánvalóvá válásukat követő 8 munkanapon belül kell megreklamálni. A HGB (német kereskedelmi törvénykönyv) 377. §-a változatlanul érvényben marad.

3) A vevő csak akkor élhet követelés felszámításával, ha a követelés vitathatatlan vagy jogerősen megállapítást nyer, kivéve, ha a követelés ugyanabból a szerződéses jogviszonyból származik.

4) A vevő fizetési kötelezettségének teljesítési helye a mindenkori szerződő partner székhelye, Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH), ill. München (BayWa AG). A Vállalat kötelezettségének teljesítési helye a vétel tárgyát képező áru telephelye.

VII. Felelősség korlátozása

Kizárt a vevő kártérítési igénye bármilyen jogi alapon, különösen az adósviszonyból keletkező kötelezettségek megszegése és nem engedélyezett cselekmények miatt. Nem érvényes ez a rendelkezés akkor, ha jogszabály írja elő a helytállást, különösen rosszhiszeműség, szándékosság, vagy súlyos gondatlanság, az életet, testi épséget vagy az egészséget érintő sérelem, késedelem esetén, amennyiben meghatározott szállítási határidőben állapodtak meg, a szállítás tárgyát képező áru minőségére történő garancia vállalása miatt, termékszavatossági törvény alapján vagy lényeges szerződési kötelezettségek megszegése esetén; ilyen esetben a kártérítési igény a tipikus módon megjelenő kárra korlátozódik. „Lényeges szerződési kötelezettségek” azok a kötelezettségek, amelyek a vevő olyan lényeges szerződési jogi pozícióit védik, amelyeket részére a szerződésnek tartalma és célja alapján biztosítania kell. Lényegesek továbbá azok a szerződési kötelezettségek is, amelyek teljesítését a szerződés előírásszerű végrehajtása lehetővé teszi és amelyek betartásában a vevő a szabályoknak megfelelően bízott vagy bízhat. A vevő részére fennálló bizonyítási teher változása nem kapcsolódik a fenti szabályozásokhoz.

VIII. Adatvédelem.

1) Személyi adatokat a BDSG (német szövetségi adatvédelmi törvény) 28. §-ának megfelelően rögzítenek, tárolnak és kezelnek. Ez tartalmazza az adatok továbbadását is gazdasági tájékoztató irodák részére hitelvizsgálat és hitelfelügyelet céljára. A vevő személyi adatait (név, cím, születési dátum) hitelképességi vizsgálat céljára a SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden és az infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, társaságok részére adjuk át. A Vállalat a hitelképességről matematikai-statisztikai eljárások alapján szerzett információkat a címadatok felhasználásával szerzi be. A vevő ezektől a társaságoktól díjmentesen kaphat tájékoztatást a személye alatt tárolt adatokról.

IX. Tulajdonjog fenntartása

1) A Vállalat a szerződés teljeskörű teljesítéséig, a vállalkozókkal fennálló üzleti kapcsolatban valamennyi, az üzletkötésből keletkezett követelés törlesztéséig vagy a szállított áruval összefüggésben felmerülő mellékkövetelések (használati kamatok, késedelmi kár stb.) teljesítéséig fenntartja tulajdonjogát. A folyószámlával szembeni ügyletekre a tulajdonjog fenntartása a Vállalat egyenlegkövetelésének biztosítékaként is szolgál. A tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru megmunkálása, feldolgozása, szerelése vagy egyéb hasznosítása a Vállalat megbízásából történtnek tekintendő. Ha a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut más árukkal („idegen áru”) keverik össze, kapcsolják össze vagy egészítik ki, abban az esetben a vevő az új árura vonatkozó tulajdonjogi, ill. társtulajdonjogi igényeit az átvevő vállalkozóra engedményezi és jó gazda módjára, díj felszámítása nélkül őrzi meg a Vállalat részére.

2) Ha a vevő a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut önállóan vagy más idegen áruval együtt elidegeníti, abban az esetben már most engedményezi az elidegenítésből származó követeléseket a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru értékének erejéig, minden mellékjoggal együtt, az engedményezést elfogadó Vállalatra. A tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru értéke a Vállalat számlaértéke, harmincnyolc százalék biztosítéki felár hozzászámításával együtt. Azonos módon történik a vevőnek valamennyi, a szerződésekből származó, a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru feldolgozásával, ill. beépítésével összefüggésben felmerülő követelésének engedményezése, valamint azon követeléseké, amelyek a vevő részére a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árunak harmadik személy ingatlantelkére történő összekapcsolásából merülnek fel. Az előzetes engedményezés az esetleges egyenlegkövetelésre is kiterjed.

3) A vevő csak a szokásos, szabályos üzletmenet keretén belül jogosult a tulajdonjog fenntartása alá tartozó áru elindegenítésére, felhasználására vagy beépítésére, annak fenntartásával, hogy a követelések a fent nevezett pontok értelmében ténylegesen átszállnak a Vállalatra. A tulajdonjog fenntartása alá tartozó árura vonatkozó egyéb rendelkezésekre, különösen zálogba helyezésre és biztosítékok átruházására a vevő nem jogosult. A vevő nem állapodhat meg átvevőivel engedményezési tilalomról.

4) A Vállalat visszavonhatatlanul meghatalmazza a vevőt a fent nevezett pontok szerint engedményezett követelések behajtására. A Vállalat mindaddig nem él behajtási jogosultságával, amíg a vevő fizetési kötelezettségeinek, harmadik személyekkel szemben is, eleget tesz. A Vállat kérésére a vevő köteles megnevezni az engedményezett követelés adósát és teljeskörű tájékoztatást adni – amelynek körében nem elegendő a Vállalat részére betekintést biztosítani a könyvekbe és az üzleti iratokba – és az adós részére az engedményezést bejelenteni. A Vállalatnak joga van adós részére az engedményezést önállóan is bejelenteni. A fizetés megszüntetésével, csődeljárás kérelmézésével vagy megindításával vagy peren kívüli egyezségi eljárás lefolytatása esetén a hitelezőkkel az adósságok rendezéséről megszűnik a vevő elidegenítési, felhasználási vagy beépítési jogai a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árura és az engedményezett követelések behajtására szóló meghatalmazás.

5) A vevő a Vállalatot köteles haladéktalanul tájékoztatni a harmadik személy részéről a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árura vagy (előre) engedményezett követelésekre kérelmezett kényszervégrehajtó intézkedésekkel szembeni fellebbezéshez szükséges dokumentumok átadásával.

6) A vevő fizetési késedelme esetén a Vállalatnak egyszeri felszólítást követően joga van visszavenni a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árut, a vevő pedig köteles annak visszaszolgáltatására. A vevő biztosítja a Vállalat részére a területére történő belépés, a leszállított áru megjelölésének vagy elvételének jogát. A visszavételi költségeket a vevő viseli.

7) Ha a megadott biztosítékok realizálható értéke 38 %-nál magasabb értékben haladja meg a biztosítandó követelések értékét, a Vállalat a vevő kérésére köteles a többlet visszaszolgáltatására vagy elengedésére.

X. Hatályos jog, bírói illetékesség

A német jog érvényes az ENSZ kereskedelmi jogának kizárásával. A bírói illetékesség helye Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH), ill. München (BayWa AG), annak függvényében, hogy melyik vállalattal jött létre az adásvételi szerződés.

XI. Alternatív vitarendezés

A Vállalat fogyasztói békéltetői szerv előtt részt vesz a vitarendező eljárásban.

08/2016