Condiții comerciale generale pentru încheierea contractelor prin intermediul paginii de internet www.ab-auction.com (AGB)

I. Aplicabilitate exclusivă

În contextul achiziționării de bunuri pe pagina de internet www.ab-auction.com (pagina de internet) se aplică exclusiv aceste condiții comerciale generale. Ele se aplică doar clienților care sunt întreprinzători în sensul § 14 BGB (Codul Civil german). Acest lucru se aplică atât relațiilor juridice ale AGRAVIS Technik Center GmbH cât și BayWa AG (numite în continuare întreprinderi) cu partenerii contractuali (clienții). Condițiile comerciale generale nu se aplică nici dacă nu contrazic expres întreprinderile.

II. Înregistrare, excluderea utilizării

1) Premisa pentru încheierea contractelor de cumpărare prin pagina de internet (utilizare) este înregistrarea prealabilă a clienților. Pentru înregistrare sunt eligibile exclusiv persoane juridice de drept public sau fondurile speciale de drept public care achiziționează bunurile oferite în scopuri antreprenoriale. Acest lucru este confirmat de clienți prin clic pe butonul descris în acest sens la înregistrare.

2) Înregistrarea se face prin intermediul paginii de internet www.ab-auction.com. Informațiile solicitate în timpul înregistrării trebuie să fie corecte și menținute în permanență actuale. Întreprinderea își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informațiilor – chiar prin utilizarea serviciilor unor agenții de credit. Prin deschiderea contului său (cont de client), clientul consimte la aceasta.

3) În timpul înregistrării se definesc pentru client un nume de utilizator și o parolă. Numele de utilizator și parola servesc la identificarea certă a clientului. Clientul este responsabil și răspunde pentru păstrarea secretă a numelui de utilizator și a parolei și prin comportarea sa trebuie să nu permită utilizarea abuzivă a lor de către terți, în afară de cazul în care demonstrează că nu este vinovat de utilizarea abuzivă.

4) Întreprinderea își rezervă dreptul ca, în cazuri individuale, să excludă oricând și, eventual, să excludă permanent clientul de la utilizare fără indicarea motivelor.

5) Întreprinderea își rezervă dreptul ca, în cazuri în care există un motiv întemeiat, să rezilieze licitațiile și să excludă clientul de la utilizarea paginii de internet. Un motiv întemeiat este, de exemplu, suspiciunea întemeiată de manipulare sau înșelătorie. Sunt excluse pretențiile față de întreprindere din cauza rezilierii sau excluderii.

III. Formate de ofertă în încheierea contractului

Întreprinderea vinde prin intermediul paginii de internet în special utilaje agricole folosite sau noi. Informațiile în legătură cu obiectul vânzării, în special în legătură cu absența accidentelor, respectiv a daunelor, și în legătură cu numărul de kilometri parcurși, respectiv orele de funcționare, provin de la proprietarul anterior și nu pot fi verificate de întreprindere. Prin urmare, informațiile furnizate de întreprindere sunt fără garanție și servesc exclusiv la informarea preliminară a clientului. Nu există vreo calitate convenită sau vreo garanție asumată. Întreprinderea indică locul obiectului vânzării astfel încât clientul are posibilitatea de a vedea obiectul vânzării după discuția cu operatorul local. Este la latitudinea clientului să se convingă de starea obiectului vânzării și de corectitudinea informațiilor privind obiectul vânzării. Întreprinderea oferă obiectele vânzării în format de licitație sau la preț fix. Dacă nu se specifică altfel, prețul de cumpărare indicat se înțelege net, plus impozitul pe venit legal, în prezent impozitul fiind de 19 %.

1) Formatul de licitație

Fiecare licitație este anunțată pe pagina de internet www.ab-auction.com. Întreprinderea stabilește înaintea fiecărei licitații un preț de cumpărare minim precum și momentul începerii ultimelor 60 de secunde ale licitației. Clientul se înscrie pe www.ab-auction.com cu numele său de utilizator și parola. În orice moment este afișat prețul de cumpărare valabil. Toți clienții înscriși pot participa la licitație prin confirmarea ofertelor lor ferme. Ultimele 60 de secunde sunt reluate din nou după fiecare ofertă maximă prezentată. Contractul de cumpărare revine acelui client care a prezentat cea mai mare ofertă de preț de cumpărare după încheierea licitației. Contractul de cumpărare încheiat astfel este confirmat de clientul respectiv pe pagina de internet și comunicat și prin e-mail. În e-mail se comunică din nou locul unde se află vehiculul, de unde clientul trebuie să îl ridice. Dacă până la încheierea licitației nu se face nicio ofertă valabilă la nivelul prețului minim de cumpărare stabilit, licitația se încheie fără încheierea contractului.

2) Formatul de preț fix

Întreprinderea oferă bunuri și pentru vânzare pe loc pe pagina de internet. Asemenea bunuri sunt marcate cu „cumpărați acum“. Prețul de cumpărare indicat este valabil doar pentru pagina de internet. Imediat de clientul face clic pe câmpul „cumpărați acum”, i se cere să specifice datele necesare pentru încheierea contractului. Apoi el mai are ocazia să verifice datele esențiale pentru contract. În cazul în care clientul face clic pe câmpul „Confirmați”, el face o ofertă fermă pentru încheierea contractului. Contractul de cumpărare intră în vigoare prin acceptarea întreprinderii prezentată prin e-mail. În cazul ofertelor cu preț fix special marcate, întreprinderea poate oferi clientului și posibilitatea de a achiziționa bunul și la un preț propus chiar de client. În cazul acesta, clientul poate face clic pe câmpul „Propuneți prețul”. În încheiere i se cere să indice datele necesare pentru încheierea contractului ș propunerea sa de preț. Făcând clic pe câmpul ”Confirmați”, el prezintă oferta sa fermă pentru încheierea unui contract de vânzare. Contractul de vânzare intră în vigoare dacă întreprinderea acceptă această ofertă în termen de șapte zile lucrătoare prin e-mail.

IV. Plata prețului de cumpărare

1) La intrarea în vigoare a contractului de cumpărare, prețul de vânzare convenit este imediat scadent. Se convine un termen de plată de 7 zile lucrătoare. Termenul de plată începe din ziua care urmează încheierii contractului de cumpărare/ întreprinderea transmite clientului o factură. Întreprinderea confirmă clientului intrarea în contabilitate a plății.

2) După încheierea contractului, riscul eventualei deteriorări și a eventualei pieiri a bunului trece asupra clientului.

3) În cazul în care clientul nu plătește în termenul de plată, el este în întârziere, chiar fără preaviz; din acel moment, trebuie să plătească penalități de întârziere de 9 puncte procentuale față de rata dobânzii de bază (§ 288 alin. 2 BGB) din prețul de cumpărare precum și o sumă paușal de 40,00€ (§ 288 alin. 5 BGB). Nu se exclud pretențiile pentru o daună efectivă mai mare.

4) În cazul în care clientul nu plătește nici în urma unei notificări după un termen suplimentar corespunzător, întreprinderea poate să se retragă din contractul de cumpărare.

5) Pentru notificare și declarația de retragere este suficientă transmiterea acestora la adresa poștală sau de e-mail specificate de client.

6) În cazul în care întreprinderea se retrage din contractul de cumpărare, poate pretinde de la client o penalizare contractuală paușal de 10% din prețul de cumpărare brut. Întreprinderea poate să pretindă de la client și alte daune peste aceasta. Clientul are posibilitatea să dovedească faptul că a rezultat o daună mai mică.

7) Întreprinderea își rezervă dreptul de a refuza cecuri și alte instrumente de plată în afară de numerar. Acceptarea se face întotdeauna doar în urma executării. Plățile în valută străină se creditează în conformitate cu extrasul bancar. Taxele bancare urmează să fie suportate de client.

V. Ridicare

1) Clientul are obligația să ridice obiectul cumpărării cel mai târziu în termen de 20 zile lucrătoare de la încheierea contractului cu prezentarea confirmării plății, acolo unde se află obiectul în conformitate cu informațiile de la încheierea contractului (obligație de ridicare). Clientul trebuie să se îngrijească singur de transport. Acesta nu este obiectul contractului.

2) În cazul în care clientul nu ridică obiectul cumpărării în termenul susmenționat, întreprinderea are dreptul să perceapă din această dată taxe de staționare.

3) În cazul în care clientul nu ridică obiectul cumpărării deși s-a stabilit un termen suplimentar corespunzător, întreprinderea are dreptul să valorifice obiectul cumpărării în cadrul practicii comerciale uzuale. Pentru notificare cu termen suplimentar este suficientă transmiterea acestora la adresa poștală sau de e-mail specificate de client. Sumele rămase după deducerea tuturor costurilor și taxelor și a penalității contractuale se remit clientului.

VI. Garanție

1) La vânzarea de bunuri mobile folosite către întreprinzători persoane juridice de drept public sau fonduri speciale se exclud pretențiile pentru vicii. La vânzarea de bunuri mobile noi către întreprinzători persoane juridice de drept public sau fonduri speciale, pretențiile pentru vicii se prescriu în termen de un an de la transferul riscului și, în cazul întârzierii de către client a recepției și preluării, din momentul punerii la dispoziție. Limitările susmenționate nu se aplică în cazul pretențiilor de daune pe baza unei garanții, al asumării unui risc privind calitatea, periclitării integrității corporale, a vieții sau sănătății, premeditării sau neglijenței crase sau în cazurile stipulate în §§ 438 Alin. 1 Nr. 2, 479 și 634 a Alin. 1 Nr. 2 BGB. În cazul în care clientul este o societate, o persoană juridică de drept public sau un fond public special, întreprinderea poate, la alegerea sa, să-și remedieze executarea obligațiilor prin reparare sau livrare suplimentară. Dacă repararea nu reușește, drepturile clientului se determină în conformitate cu § 437 Nr. 2 și 3 BGB.

2) Viciile trebuie prezentate în formă scrisă (ca scrisoare sau prin e-mail). Viciile vizibile trebuie anunțate imediat, dar cel mai târziu în termen de opt zile lucrătoare de la predarea bunurilor. Abaterile vizibile pe avizul de expediție între cantitățile livrate și cele comandate sau privind tipul de produse constituie vicii vizibile. Bunurile cu vicii vizibile nu trebuie reunite sau amestecate cu bunuri mobile. Viciile ascunse trebuie anunțate imediat, dar cel mai târziu în termen de opt zile lucrătoare de la descoperirea lor sau luarea la cunoștință. Nu este afectat § 377 HGB (Codul Comercial german).

3) Clientul poate efectua compensarea doar în cazul unei pretenții care este necontestată sau intrată în vigoare, în afară de cazul în care pretenția rezultă din aceeași relație contractuală.

4) Locul de îndeplinire a obligației de plată a clientului este sediul comercial al partenerului contractual respectiv, Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH), respectiv München (BayWa AG). Locul de îndeplinire a obligației întreprinderii este locul unde se află obiectul cumpărării.

VII. Limitarea responsabilității

Pretențiile de despăgubire ale clientului, indiferent de motive, în special din cauza încălcării obligațiilor și acțiuni nepermis, sunt excluse. Acest lucru nu este valabil în măsura în care există răspundere legală, în special în cazuri de rea-voință, premeditare sau neglijență crasă, în cazul punerii în pericol a integrității corporale, vieții și sănătății, în cazuri de întârziere în măsura în care s-a convenit un termen de livrare fix, pentru asumarea unei garanții pentru calitatea obiectului livrării, în conformitate cu legea privind răspunderea pentru produse sau a altor încălcări a unor obligații contractuale esențiale; în cazul acesta pretențiile la compensarea daunei se limitează la daunele intervenite în mod tipic. „Obligații contractuale esențiale“ sunt acele obligații care protejează pozițiile juridice esențiale contractuale ale clientului, care îi sunt acordate prin contract cu privire la conținut și scop. Tot esențiale sunt acele obligații contractuale a căror îndeplinire permite executarea corespunzătoare a contractului și pe a căror respectare clientul se bazează și se poate baza în mod normal. O modificare a obligației de dovedire în dezavantajul clientului nu este implicată în aceste reglementări.

VIII. Protecția datelor.

1) Datele personale sunt colectate, stocate și procesate în conformitate cu § 28 BDSG (Legea germană prevedere d protecția datelor). Aceasta include și transmiterea datelor pentru verificarea și monitorizarea bonității la agenții de credit. Datele personale ale clientului (nume, adresă și data nașterii) sunt transmise pentru verificarea bonității la firmele SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden și infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Întreprinderea va recurge la informațiile privind bonitatea pe baza unor proceduri statistic-matematice folosind datele de adresă. Clientul poate obține gratuit de la aceste firme informații în legătură cu datele stocate privind persoana sa.

IX. Rezervarea proprietății

1) Întreprinderea își rezervă proprietatea până la executarea integrală a contractului, până la satisfacerea tuturor pretențiilor deja rezultate dintr-o relație contractuală sau a pretențiilor suplimentare în strânsă legătură cu mărfurile livrate (dobânzi de exploatare, daune de întârziere etc.). În cazul tranzacțiilor cu cont curent se aplică rezervarea proprietății și ca asigurare pentru restul de plată cuvenit întreprinderii. Manipularea sau prelucrarea, montajul sau altă valorificare a mărfurilor rezervate se consideră realizate ca la solicitarea întreprinderii. În cazul în care mărfurile rezervate sunt amestecate sau reunite cu alte obiecte („mărfuri străine”), clientul cesionează drepturile sale de proprietate sau co-proprietate asupra noului obiect către întreprinderea acceptantă și le îngrijește gratuit cu atenția cuvenită în numele întreprinderii.

2) În cazul în care clientul înstrăinează marfa rezervată separat sau împreună cu mărfurile străine, el cesionează deja către întreprinderea acceptantă drepturile rezultate din înstrăinare la nivelul valorii mărfii rezervate, cu toate drepturile auxiliare. Valoarea mărfii rezervate este suma din factură a întreprinderii plus un adaos de siguranță 38%. În același mod se cesionează toate drepturile clientului care rezultă din contract în legătură cu prelucrarea, respectiv înglobarea mărfii rezervate, precum și drepturile care revin clientului prin combinarea mărfii rezervate cu un teren al unui terț. Cesiunea se extinde și asupra unei eventuale pretenții pentru diferențe de plată.

3) Clientul are dreptul la înstrăinarea, utilizarea sau înglobarea mărfii rezervate doar în cadrul activității comerciale uzuale, normale, și doar în măsura în care drepturile de la punctul precedent revin efectiv întreprinderii. Clientul nu are alte drepturi asupra mărfii rezervate, în special de ipotecare sau gajare. Clientul nu poate conveni cu beneficiarii săi nicio interdicție de cesiune.

4) Întreprinderea împuternicește clientul în mod revocabil la colectarea drepturilor rezultate în conformitate cu punctul precedent. Întreprinderea nu va face uz de dreptul de colectare cât timp clientul își îndeplinește obligațiile de plată, inclusiv față de terți. La cererea întreprinderii, clientul trebuie să specifice debitorul dreptului cesionat și să comunice informații cuprinzătoare – iar dacă nu este suficient, să pună la dispoziție întreprinderii documentele contabile și comerciale – și să notifice debitorul cesiunii. Întreprinderea are dreptul să notifice chiar ea debitorul cesiunii. În cazul încetării plății, solicitarea sau inițierea unei proceduri de insolvență sau desfășurarea unui arbitraj extrajudiciar cu creditorii în legătură cu datoriile, încetează drepturile clientului de înstrăinare, utilizare sau înglobare a mărfii rezervate și de împuternicire pentru colectarea drepturilor cesionate.

5) Clientul trebuie să informeze neîntârziat întreprinderea prin predarea documentelor necesare pentru contestație în legătură cu măsurile de execuție silită ale terților privind marfa rezervată sau drepturile cesionate (anticipat).

6) În cazul întârzierii la plată a clientului, întreprinderea are dreptul după o unică notificare la preluarea mărfii reținute iar clientul are obligația să o predea. Clientul acordă dreptul întreprinderii de acces pe teritoriul său pentru marcarea sau preluarea mărfurilor livrate. Costurile recuperării sunt suportate de client.

7) În cazul în care valoarea realizabilă a garanțiilor acordate depășește cu mai mult de 38 de procente pretențiile asigurate, întreprinderea are în această măsură obligația de retrocedare sau eliberare la cererea clientului.

X. Legislație aplicabilă, sediu procedural

Se aplică legislația germană excluzându-se Convenția ONU privind contractele comerciale. Sediul procedural este Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH), respectiv München (BayWa AG), în funcție de întreprinderea cu care s-a realizat încheierea contractului de cumpărare.

XI. Soluționare alternativă a litigiilor

întreprinderea nu participă la proceduri de soluționare a litigiilor în fața unui consiliu de arbitraj al utilizatorilor.

08/2016