Opći uvjeti poslovanja za sklapanja ugovora putem internetske stranice www.ab-auction.com (OUP)

I. Isključivo važenje

U svezi sa kupnjom predmeta na internetskoj stranici www.ab-auction.com (internetska stranica) važeći su isključivo ovi opći uvjeti poslovanja. Važeći su samo prema klijentima koji su poduzetnici u smislu § 14. Građanskog zakonika. Ovo se primjenjuje također i na pravne odnose društva AGRAVIS Technik Center GmbH kao društva BayWa AG (nadalje uvijek društvo) sa ugovornim partnerima (klijentima). Opći uvjeti poslovanja klijenta se ne primjenjuju, čak i ako se tome društvo izričito ne usprotivi.

II. Registracija, isključenje iz korištenja

1) Preduvjet za sklapanje kupoprodajnih ugovora putem interntske stranice (korištenje) je prethodna registracija klijenta. Registrirati se mogu isključivo poduzetnici, pravne osobe javnog prava ili javno-pravni zasebni fondovi, koji stječu ponuđene predmete u poslovne svrhe. To potvrđuje klijent pritiskom na u tu svrhu opisanu tipku prilikom registracije.

2) Prijava se vrši putem stranice www.ab-auction.com. Informacije zatražene tijekom prijave imaju se odgovarajuće navesti i uvijek održavati u aktualnoj verziji. Društvo pridržava pravo provjere točnosti informacija - također i korištenjem usluga kreditnih agencija. Otvaranjem računa (račun klijenta) klijent iskazuje suglasnost sa ranije navedenim.

3) Tijekom prijave je za klijenta definirano jedno korisničko ime i jedna lozinka. Korisničko ime i lozinka služe u svrhu jednoznačne identifikacije klijenta. Klijent je odgovoran i jamči za tajnost korisničkog imena i lozinke te da njegovim ponašanjem ne omogući zlouporabu od strane trećih osoba, osim ukoliko dokaže da nije on skrivio zlouporabu.

4) Društvo pridržava pravo da u pojedinim slučajevima bez navođenja razloga može u svakom trenutku i ev. trajno isključiti klijenta iz korištenja.

5) Društvo u slučaju postojanja važnog razloga pridržava pravo zatvarati aukcije bez prethodne objave kao i pojedine klijente isljučiti iz korištenja internetske stranice. Važan razlog postoji primjerice kod osnovane sumnje u manipulaciju i prijevaru. Potraživanje naknade štete zbog zatvaranja ili isključenja prema društvu je isključeno.

III. Formati ponude i sklapanje ugovora

Društvo putem internetske stranice prodaje posebice rabljene ili nove poljoprivredne strojeve. Podaci o predmetu kupoprodaje, posebice o nepostojanju prethodnih nezgoda tj. oštećenja i o kilometraži tj. satima rada stroja, potječu od prethodnog vlasnika i društvo ih ne može potvrditi. Podatke društvo stoga prosljeđuje bez jamstva te služe isključivo kao prvo informiranje klijenta. U tom smislu ne postoji ugovoreno svojstvo ni preuzeta garancija. Društvo će navesti lokaciju predmeta kupoprodaje, tako da klijent ima mogućnost predmet kupoprodaje razgledati po dogovoru sa prodavateljem na licu mjesta. Odgovornost je kupca uvjeriti se o stanju predmeta kupoprodaje i točnosti podataka o predmetu kupoprodaje. Društvo nudi stjecanje predmeta u obliku aucija i fiksne cijene. Prikazana kupoprodajna cijena se podrazumijeva, ukoliko nije drugačije navedeno, u neto iznosu uz dodatak zakonskog poreza na dodanu vrijednost, trenutno u iznosu od 19%.

1) Format aukcija

Svaka aukcija se objavljuje na internetskoj stranici www.ab-auction.com. Društvo prije svake aukcije utvrđuje minimalnu kupoprodajnu cijenu kao i trenutak početka posljednjih 60 sekundi aukcije. Klijent se prijavljuje na stranici www.ab-auction.com pomoću svog korisničkog imena i lozinke. U svakom trenutku je prikazana trenutno važeća kupoprodajna cijena. Svi prijavljeni klijenti mogu potvrđivanjem njihove obvezujuće ponude sudjelovati u aukciji. Nadolazećih posljednjih 60 sekundi nakon svake navedene najviše ponude ponovno počinju ispočetka. Kupoprodajni ugovor se sklapa sa onim klijentom koji je po isteku aukcije ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu. Kupoprodajni ugovor sklopljen na taj način potvrđuje se putem internetske stranice sa dotičnim klijentom i o tome ga se obavještava putem e-maila. U e-mailu se klijenta ponovno obavještava o lokaciji vozila, na kojem ga mora preuzeti. Ukoliko do isteka aukcije nije ponuđena nijedna važeća ponuda u visini utvrđene minimalne kupoprodajne cijene, aukcija se zaključuje bez sklapanja ugovora.

2) Fiksni format cijene

Društvo nudi predmete i za trenutnu kupnju na internetskoj stranici. Takvi predmeti kupoprodaje označeni su oznakom „kupiti sada“. Navedena kupoprodajna cijena važeća je samo na internetskoj stranici. Čim klijent klikne na površinu „kupiti sada“ bit će zatražen za unos njegovih podataka potrebnih za sklapanje ugovora. Tada još ima priliku pregledati podatke koji su značajni za ugovor. Ukoliko klijent potom klikne na povšinu „potvrditi“, daje obvezujuću ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor stupa na snagu sa prihvaćanjem kojeg društvo iskazuje putem e-maila.

Kod posebno označenih ponuda fiksne cijene društvo može klijentu također pružiti mogućnost da predmet kupoprodaje stekne po cijeni koju je klijent sam predložio. U tom slučaju klijent može kliknuti na površinu „predložiti cijenu“. Potom će biti zatražen za unos svojih podataka potrebnih za sklapanje ugovora kao i unos prijedloga cijene. Klikom na površinu „potvrditi“ daje obvezujuću ponudu na sklapanje kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor stupa na snagu ukoliko društvo ovu ponudu prihvati unutar sedam radnih dana putem e-maila.

IV. Plaćanje kupoprodajne cijene

1) Stupanjem kupoprodajnog ugovora na snagu na plaćanje odmah dospijeva ugovorena kupoprodajna cijena. Ugovara se rok plaćanja od 7 radnih dana. Rok za plaćanje počinje teći danom na koji je uslijedilo sklapanje ugovora. Društvo klijentu izdaje račun. Društvo klijentu potvrđuje računovodstveno utvrđeni primitak njegovog plaćanja.

2) Po sklapanju ugovora opasnost od slučajnog oštećenja i slučajnog uništenja predmeta kupoprodaje prelazi na kupca.

3) Ukoliko klijent ne izvrši plaćanje unutar roka, bez opomene će biti u zakašnjenju; od tog trenutka ima platiti zatezne kamate u visini od 9 postotnih bodova iznad osnovne kamatne stope (§ 288. st. 2. Građanskog zakonika) od kupoprodajne cijene kao i paušal u iznosu od 40,00 eura (§ 288. st. 5. Građanskog zakonika). Nije isključeno potraživanje uistinu nastale više štete.

4) Ukoliko klijent ni po opomeni ne izvrši plaćanje unutar prikladnog dodatnog roka, društvo može otkazati kupoprodajni ugovor.

5) Opomena i izjava o otkazu ugovora važeće su ukoliko su poslane na poštansku ili e-mail adresu navedenu od strane klijenta.

6) Ukoliko je društvo otkazalo kupoprodajni ugovor, ima pravo na paušalnu ugovornu kaznu od strane klijenta, u visini od 10% bruto kupoprodajne cijene. Društvio nije spriječeno od klijenta zatražiti naknadu štete koja nadilazi ovaj iznos. Klijent je slobodan dokazati da je nastala manja šteta.

7) Društvo pridržava pravo na odbijanje čekova i drugih bezgotovinskih sredstava plaćanja. Prihvaćanje će uvijek uslijediti uvjetno. Plaćanja u stranim valutama knjižit će se kao pozitivni saldo sukladno obračunu banke. Bankovne pristojbe snosi kupac.

V. Preuzimanje

1) Klijent je obvezan predmet kupoprodaje najkasnije unutar 20 radnih dana po sklapanju ugovora uz predočenje potvrde o plaćanju preuzeti na lokaciji na kojoj se prema navodima prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora nalazi (dužnost preuzimanja). Za odvoz klijent se mora samostalno pobrinuti. Ono nije predmet ugovora.

2) Ukoliko klijent predmet kupoprodaje ne preuzme unutar gore navedenog roka društvo je ovlašteno od tog dana obračunavati naknadu za stajanje.

3) Ukoliko klijent unatoč određivanju prikladnog naknadnog roka ne preuzme predmet kupoprodaje, društvo je ovlašteno predmet kupoprodaje prodati tijekom uobičajenog poslovanja. Za opomenu sa naknadnim rokom dovoljno je da ista bude poslana klijentu na navedenu poštansku ili e-mail adresu. Iznosi koji po odbitku svih troškova i poreza kao i ugovorna kazna bit će vraćena klijentu.

VI. Jamstvo

1) Prilikom prodaje rabljenih pokretnina poduzetniku, pravnoj osobi javnog prava ili javno-privatnim zasebnim fondovima isključeno je pravo na naknadu štete. Pri prodaji novih pokretnina poduzetniku, pravnim osobama javnog prava ili javno-pravnim zasebnim fondovima, pravo na naknadu štete zastarijeva godinu dana od prijenosa opasnosti, u slučaju odbijanja prihvaćanja od trenutka stavljanja na raspolaganje. Prethodno navedena ograničenja se ne primjenjuju na prava na naknadu štete temeljem garancije, preuzimanja rizika stjecanja, zbog povrede tijela, života ili zdravlja, hotimičnog postupanja ili postupanja s grubom nepažnjom ili u slučajevima §§ 438. st. 1. br. 2., 479. i 634. a st. 1. br. 2. Građanskog zakonika. Ukoliko je klijent poduzetnik, pravna osoba javnog prava ili javno-pravni zasebni fond, društvo može po svojem izboru izvršiti naknadno ispunjenje naknadnim poboljšanjem ili naknadnom isporukom. Ukoliko naknadno pobljšanje ne uspije, prava klijenta se utvrđuju sukladno § 437. br. 2. i 3. Građanskog zakonika.

2) Nedostaci se imaju prijaviti u tekstualnom obliku (pisanim putem ili putem e-maila). Očiglednim nedostacima ima se prigovoriti neodgodivo, najkasnije međutim osam radnih dana po predaji robe. Odudaranja isporučene od naručene količine ili vrste robe vidljiva iz dostavnice su očigledni nedostaci. Roba sa očiglednim nedostacima ne smije se povezivati ni pomiješati sa pokretnim stvarima. Prikrivenim nedostacima se ima prigovoriti neodgodivo, najkasnije međutim osam radnih dana po njihovom otkrivanju ili saznanju da postoje. § 377. Trgovačkog zakonika ostaje na snazi.

3) Klijent može izvršiti prijeboj potraživanja samo ukoliko je ono neosporno ili pravomoćno utvrđeno, osim ukoliko potraživanje potječe iz istog ugovornog odnosa.

4) Mjesto ispunjenja obveze plaćanja klijenta je poslovno sjedište dotičnog ugovornog partnera, Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH) tj. München (BayWa AG). Mjesto ispunjenja za obvezu drutva je lokacija dotičnog predmeta kupoprodaje.

VII. Ograničenje jamstva

Prava na naknadu štete klijenta, neovisno po kojem pravnom temelju, posebice zbog povrede obveza iz obveznog odnosa i nedopuštenih radnji su isključena. Ovo se ne primjenjuje ukoliko se zakonski obvezno jamči, posebice u slučajevima prijevarne namjere, hotimične ili grube nepažnje, kod povrede tijela, života i zdravlja, u slučaju kašnjenja, ukoliko je ugovoren fiksni termin isporuke, zbog preuzimanja garancije za karakteristike predmeta isporuke, sukladno Zakonu o jamstvu za proizvode ili kod ostalih povreda važnih ugovornih obveza; u tom slučaju je pravo na naknadu štete ograničeno na štete nastale na tipičan način. “Važne ugovorne obveze” su takve obveze, koje štite važne ugovorne pravne pozicije klijenta, koje mu ugovor svojim sadržajem i svrhom upravo ima jamčiti. Važne su nadalje takve ugovorne obveze čije je ispunjenje moguće tek urednom provedbom ugovora i u čije se pridržavanje klijent redovito pouzdao i može pouzdati. Izmjena tereta dokazivanja na štetu klijenta nije povezana sa prethodnim odredbama.

VIII. Zaštita podataka.

1) Podaci koji se odnose na osobe prikupljaju se, pohranjuju i obrađuju sukladno § 28. Saveznog zakona o zaštiti podataka. To također uključuje i prosljeđivanje ovih podataka u svrhu kreditne provjere i nadzora kreditnim agencijama. Podaci klijenta u vezi osobnih podataka klijenta (ime i prezime, adresa i datum rođenja) prosljeđuju se društvu SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden i društvu infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Društvo će informacije o bonitetu dobiti na temelju matematičko-statističkog postupka uz uporabu podataka o adresi. Klijent kod ovih društava može besplatno dobiti informaciju o podacima koji su o njemu spremljeni.

IX. Pridržaj vlasništva

1) Društvo pridržava vlasništvo do potpunog ispunjenja ugovora, u prometu sa poduzetnicima do otplate svih već nastalih potraživanja iz poslovnog odnosa ili još izostalih sporednih potraživanja (naknade za korištenje, štete nastale zbog kašnjenja itd.) u uskoj povezanosti sa isporučenom robom. Kod poslova uz otvoreni račun pridržaj vlasništva također vrijedi kao osiguranje podmirenja saldo potraživanja od strane društva. Obrada, predrada, montaža ili drugo korištenje robe će važiti kao da je poduzeto po nalogu društva. Ukoliko je roba koja je predmet pridržaja vlasništva pomiješana, povezana ili kombinirana sa drugim predmetima (“roba trećih osoba”), klijent svoje pravo vlasništva tj. suvlasništva na novom predmetu ustupa prihvaćajućem društvu te od njega neće potraživati naknadu sukladno pažnji dobrog gospodarstvenika.

2) Ukoliko klijent robu nad kojom postoji pridržaj proda samostalno ili zajedno sa robom trećih osoba, već u tom trenutku potraživanja nastala daljnjom prodajom u visini vrijednosti pridržane robe sa svim sporednim pravima ustupa društvu koje prihvaća ustup. Vrijednost robe nad kojom postoji pridržaj je iznos računa društva uz dodavanje dodatka za osiguranje od tridesetiosam posto. Na jednaki način ustupaju se cjelokupna potraživanja klijenta, koja mu nastanu temeljem ugovora u svezi sa obradom tj. ugradnjom robe nad kojom postoji pridržaj, kao i potraživanja koja klijentu nastanu povezivanjem robe nad kojom postoji pridržaj sa zemljištem treće osobe. Ustupanje unaprijed odnosi se također i na eventualno potraživanje salda.

3) Klijent je na daljnju prodaju, korištenje ili ugradnju robe nad kojom postoji pridržaj ovlašten samo u tijeku uobičajenog, urednog poslovanja te samo uz preduvjet da potraživanja u smislu prethodnih odredbi uistinu budu prenesena na društvo. Za druga raspolaganja robom na kojoj postoji pridržaj, posebice davanje u zalog ili njihovo korištenje kao sredstvo osiguranja klijent nije ovlašten. Klijent sa svojim potrošačima ne smije ugovoriti nikakvu zabranu ustupa.

4) Društvo opozivo opunomoćuje klijenta za naplatu ustupljenih potraživanja sukladno prethodnim odredbama. Društvo neće iskoristiti svoje pravo na naplatu sve dok klijent ispunjava svoje obveze plaćanja, također i prema trećim osobama. Na zahtjev društva klijent ima imenovati dužnika ustupljenog potraživanja te dati opsežne informacije - ukoliko to nije dovoljno, društvu ima omogućiti uvid u poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju - te obavijestiti dužnika o ustupu. Društvo je ovlašteno također i samostalno obavijestiti dužnika o ustupu. U slučaju obustave plaćanja, podnošenja zahtjeva za otvaranje ili otvaranja stečajnog postupka ili u slučaju provedbe postupka izvansudske nagodbe sa vjerovnicima o podmirivanju dugovanja klijent gubi pravo na daljnju prodaju, na korištenje ili ugradnju robe nad kojom postoji pridržaj te gubi ovlaštenje za naplatu ustupljenih potraživanja.

5) Klijent ima društvo neodgodivo obavijestiti o predaji dokumentacije potrebne za prigovor na mjere prisilne naplate trećih osoba nad robom nad kojom postoji pridržaj ili o (unaprijed) ustupljenim potraživanjima.

6) U slučaju kašnjenja sa plaćanjima klijenta društvo je ovlašteno povratiti robu nad kojom postoji pridržaj nakon jedne opomene, dok je klijent obvezan robu predati. Klijent društvu daje pravo na ulazak u njegove poslovne prostorije, označavanje ili odnošenje isporučene robe. Troškove povrata snosi klijent.

7) Ukoliko ostvariva vrijednost odobrenih sredstava osiguranja nadmašuje potraživanja koja se imaju osigurati za više od tridesetiosam posto, društvo je obvezno povratno prenijeti ili ustupiti na zahtjev klijenta.

X. Primjenjivo pravo, sudska nadležnost

Važeće je njemačko pravo uz isključenje Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Nadležan je sud u Münsteru (AGRAVIS Technik Center GmbH) tj. Münchenu (BayWa AG), ovisno o tome sa kojim je društvom uslijedilo sklapanje ugovora.

XI. Alternativno rješavanje sporova

Društvo neće sudjelovati u postupku rješavanja spora pred potrošačkim arbitražnim tijelom.

08/2016