Ogólne warunki handlowe dotyczące zawierania umów na platformie internetowej www.ab-auction.com (OWH)

I. Wyłączność obowiązywania

W związku z kupnem przedmiotów na platformie internetowej www.ab-auction.com (Strona internetowa) obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Obowiązują one wyłącznie dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Dotyczą one powiązań prawnych zarówno AGRAVIS Technik Center GmbH, jak i BayWa AG (dalej zwanych Przedsiębiorstwami) z partnerami umownymi (klientami). Ogólne warunki handlowe klienta nie obowiązują, nawet jeśli Przedsiębiorstwo nie sprzeciwi się im wyraźnie.

II. Rejestracja, wykluczenie z użytkowania

1) Wymogiem zawierania umów kupna na stronie internetowej (korzystania) jest wcześniejsza rejestracja klienta. Do rejestracji uprawnieni się wyłącznie przedsiębiorcy, osoby prawne prawa publicznego oraz wyodrębnione majątki publiczno-prawne, które korzystają z oferowanych przedmiotów do celów przedsiębiorstwa. Klient potwierdza to, klikając na opisany tutaj przycisk podczas rejestracji.

2) Rejestracji dokonuje się na stronie www.ab-auction.com. Podawane podczas rejestracji informacje muszą być dokładne i należy je w razie potrzeby aktualizować. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości podanych informacji – również poprzez korzystanie z usług przedsiębiorstw specjalizujących się w dostarczaniu informacji. Zakładając swoje konto (konto klienta) klient wyraża na to zgodę.

3) Podczas rejestracji klientowi zostają przydzielone nazwa użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika i hasło służą do jednoznacznej identyfikacji klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła, tak, aby nie mogły one być wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem przez strony trzecie, chyba że wykaże, iż nie ponosi winy za takie wykorzystanie.

4) Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo, w konkretnych przypadkach, do blokowania użytkownikom korzystania z platformy, w dowolnej chwili, również trwale.

5) Przedsiębiorstwo zastrzega sobie, w razie zaistnienia ważnego powodu, prawo do zakończenia aukcji bez uprzedniego powiadomienia oraz do wykluczenia konkretnych klientów z użytkowania Strony internetowej. Ważny powód stanowi np. uzasadnione podejrzenie manipulacji lub nadużyć. Roszczenia wynikające z takiego zakończenia lub wykluczenia są wyłączone.

III. Formaty ofert i zawieranie umów

Przedsiębiorstwo sprzedaje za pośrednictwem strony internetowej nowe i używane maszyny rolnicze. Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży, zwłaszcza bezwypadkowości i braku uszkodzeń oraz przebiegu bądź liczby przepracowanych godzin, podawane są przez dotychczasowego właściciela i nie mogą być zweryfikowane przez Przedsiębiorstwo. Dlatego dane są podawane przez Przedsiębiorstwo bez gwarancji i służą jedynie do celów informacyjnych. W zakresie tym nie obowiązują żadne uzgodnione właściwości ani gwarancje przeniesione. Przedsiębiorstwo podaje lokalizację przedmiotu sprzedaży, tak, aby klient miał możliwość zobaczenia go po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem lokalizacji. Za sprawdzenie stanu przedmiotu sprzedaży i prawidłowości podawanych danych odpowiada klient. Przedsiębiorstwo umożliwia zakup przedmiotów na aukcjach lub za cenę stałą. Podane ceny zakupu, jeśli nie ustalono inaczej, to ceny netto wraz z obowiązującym VAT, aktualnie wynoszącym 19%.

1) Format aukcji

Wszystkie aukcje ogłaszane są na portalu internetowym www.ab-auction.com . Przedsiębiorstwo przed każdą aukcją określa minimalną cenę zakupu oraz czas rozpoczęcia odliczania 60 sekund aukcji. Klient loguje się w portalu www.ab-auction.com za pomocą swojej nazwy użytkownika oraz hasła. W każdym momencie wyświetlana jest aktualna cena zakupu. Każdy zarejestrowany klient może wziąć udział w aukcji, składając i potwierdzając wiążącą ofertę. Po złożeniu każdej nowej najwyższej oferty odliczanie ostatnich 60 sekund aukcji jest rozpoczynane na nowo. Umowa kupna zawierana jest z klientem, którego oferta w momencie zakończenia aukcji była najwyższa. Potwierdzenie zawartej w ten sposób umowy kupna klient otrzymuje na stronie internetowej oraz w wiadomości e-mail. W wiadomości e-mail podawana jest również lokalizacja pojazdu, z której należy go odebrać. Jeśli do momentu zakończenia aukcji nie zostanie złożona wiążąca oferta w wysokości co najmniej minimalnej ceny zakupu, aukcja kończy się bez zawarcia umowy.

2) Cena stała

Przedsiębiorstwo umożliwia również natychmiastowy zakup przedmiotów na Stronie internetowej. Takie przedmioty oznaczane są jako „Kup teraz”. Podana cena zakupu obowiązuje wyłącznie na Stronie internetowej. Gdy klient kliknie przycisk „Kup teraz”, zostanie poproszony o podanie danych koniecznych do realizacji umowy. Istnieje wówczas okazja do ponownego sprawdzenia danych istotnych dla umowy. Jeśli następnie klient kliknie przycisk „Potwierdź”, zostaje złożona wiążąca oferta zawarcia umowy kupna. Umowa zostaje zawarta, gdy Przedsiębiorstwo poinformuje w wiadomości e-mail o przyjęciu oferty. W przypadku specjalnie oznaczonych ofert z ceną stałą klient może mieć również możliwość zakupu przedmiotu sprzedaży za zaproponowaną przez siebie cenę. W takim przypadku klient klika przycisk „Zaproponuj cenę”. Następnie klient proszony jest o podanie danych koniecznych do realizacji umowy oraz swojej oferty cenowej. Klikając przycisk „Potwierdź”, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna. Umowa kupna zostaje zawarta, jeśli Przedsiębiorstwo potwierdzi przyjęcie tej oferty w ciągu siedmiu dni roboczych, w wiadomości e-mail.

IV. Płatność ceny zakupu

1) Wraz z zawarciem umowy podana cena kupna natychmiast staje się płatna. Ustalony jest termin płatności wynoszący 7 dni roboczych. Termin płatności liczący jest od kolejnego dnia po dniu zawarcia umowy kupna. Przedsiębiorstwo przedstawia klientowi rachunek. Przedsiębiorstwo wysyła klientowi potwierdzenie wpłynięcia i zaksięgowania zapłaty.

2) Po zwarciu umowy ryzyko związane z przypadkowym uszkodzeniem i przypadkową utratą przedmiotu sprzedaży przechodzi na klienta.

3) Jeżeli klient nie uiści wpłaty w określonym terminie, uznaje się, że zalega ze spłatą, również bez wysyłania monitu; od tej chwili klient musi zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej ceny kupna (§ 288 ust. 2 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego) oraz ryczałt w wysokości 40 euro (§ 288 ust. 5 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego). Nie jest wyłączone dochodzenie roszczeń w przypadku wyższych szkód rzeczywistych.

4) Jeśli klient nie uiści opłaty w dodatkowym terminie po wysłaniu monitu, przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy.

5) Aby monit i oświadczenie o odstąpieniu od umowy obowiązywały, wystarczy, że zostaną wysłane na podany przez klienta adres pocztowy lub adres e-mail.

6) Jeśli przedsiębiorstwo odstąpi od umowy, na klienta nakładana jest zryczałtowana kara umowna w wysokości 10% ceny kupna brutto. Przedsiębiorstwo może również wymagać od klienta odszkodowania za wykraczające ponad powyższe straty. Wykazanie, że powstałe szkody były w rzeczywistości mniejsze, należy do klienta.

7) Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do odmowy płatności realizowanych za pomocą czeków lub innych metod bezgotówkowych. Środki te przyjmowane są wyłącznie w celu wykonania zobowiązania. Wpłaty w obcej walucie zapisywane są na rachunku zgodnie z rozliczeniem bankowym. Opłaty bankowe ponosi klient.

V. Odbiór

1) Klient jest zobowiązany odebrać przedmiot zakupu w terminie 20 dni roboczych po zawarciu umowy kupna, za okazaniem potwierdzenia zapłaty, z lokalizacji wskazanej przy zawarciu umowy (dług odbiorczy). Za zapewnienie transportu odpowiada klient. Transport nie stanowi przedmiotu umowy.

2) Jeśli klient nie odbierze przedmiotu zakupu w wyznaczonym terminie, Przedsiębiorstwo ma prawo naliczać od tego dnia odsetki za magazynowanie.

3) Jeśli klient mimo ustalenia stosownego dodatkowego terminu nadal nie odbierze przedmiotu zakupu, przedsiębiorstwo ma prawo zbyć przedmiot zakupu w normalnym trybie handlowym. Aby monit i dodatkowy termin obowiązywały, wystarczy, że zostaną wysłane na podany przez klienta adres pocztowy lub adres e-mail. Nadwyżki uiszczonej wpłaty, po odliczeniu wszystkich kosztów i opłat podatkowych oraz kar umownych, zostaną zwrócone klientowi.

VI. Gwarancja

1) W przypadku sprzedaży używanej własności ruchomej przedsiębiorcom, osobom prawnym prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkom publiczno-prawnym roszczenia z tytułu wad są wyłączone. W przypadku sprzedaży nowej własności ruchomej przedsiębiorcom, osobom prawnym prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkom publiczno-prawnym roszczenia z tytułu wad przedawniają się po upływie roku od przeniesienia ryzyka, a w przypadku odmowy przyjęcia lub odbioru przez klienta w momencie udostępnienia. Wymienione ograniczenia nie dotyczą roszczeń odszkodowawczych z tytułu gwarancji, przeniesienia ryzyka zakupu, przypadków śmierci, urazów cielesnych i utraty zdrowia, rażącego niedbałego działania oraz przypadków określonych w §§ 438 ust. 1 pkt. 2, 479 oraz 634 a ust. 1 pkt. 2 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, Przedsiębiorstwo może zadecydować, czy podejmie działania naprawcze w formie naprawy, czy też dostawy uzupełniającej. W przypadku niepowodzenia naprawy prawa klienta określa § 437 pkt. 2 i 3 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

2) Wady należy wykazać w formie tekstu (pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail). Widoczne wady należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu ośmiu dni roboczych po odebraniu towaru. Widoczne na podstawie dokumentu dostawy odchylenia od zamawianej ilości lub rodzaju towaru to wady widoczne. Towarów z wadami widocznymi nie można łączyć ani mieszać z majątkiem ruchomym. Wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu ośmiu dni roboczych po ich wykryciu lub ujawnieniu. § 377 Niemieckiego Kodeksu Handlowego pozostaje nienaruszony.

3) Klient może dochodzić wyłącznie roszczeń, które zostały stwierdzone bezsprzecznie lub posiadają moc prawną, z wyjątkiem roszczeń, które wynikają z tego samego stosunku umownego.

4) Miejscem wypełnienia zobowiązania klienta do zapłaty jest siedziba odpowiedniego partnera umownego, Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH) lub Monachium (BayWa AG). Miejscem wypełnienia zobowiązań Przedsiębiorstwa jest lokalizacja przedmiotu sprzedaży.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

Wszelkie roszczenia odszkodowawcze od klientów, niezależnie od podstawy prawnej, zwłaszcza wynikające z naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku zobowiązaniowego oraz z niedozwolonych działań, są wykluczone. Nie dotyczy to zakresu wymaganego prawnie, w szczególności przypadków oszustwa, działania umyślnego lub rażącego zaniedbania, przypadków śmierci, urazów cielesnych i utraty zdrowia, zwłoki, jeśli został określony termin dostawy, przypadków akceptacji gwarancji jakości dostarczanego produktu, wymogów ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz innych przypadków naruszenia istotnych zobowiązań umownych; w powyższych przypadkach obowiązują roszczenia odszkodowawcze w wymiarze ograniczonym do odpowiedzialności za przewidywalne, typowe szkody. „Istotne zobowiązania umowne” to takie zobowiązania, które chronią istotną dla umowy sytuację prawną klienta, jaką zapewnia mu umowa poprzez swoją treść i cel. Ponadto istotne są takie zobowiązania umowne, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy i których zachowanie klient zakłada i może zakładać. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z istniejącymi regulacjami.

VIII. Ochrona danych osobowych.

1) Dane osobowe są gromadzone, zapisywane i przetwarzane zgodnie z § 28 niemieckiej ustawy o ochronie danych. Obejmuje to również przekazywanie tych danych biurom kredytowym w celu kontroli i monitoringu kredytowego. Dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres i data urodzenia) przekazywane są w celu oceny wiarygodności kredytowej firmom SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden i infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Przedsiębiorstwo uzyskuje informacje o wiarygodności kredytowej na podstawie procedury matematyczno-statystycznej z wykorzystaniem danych adresowych. Klient może w tych firmach bezpłatnie uzyskać informacje na temat swoich przechowywanych danych osobowych.

IX. Klauzula własności

1) Przedsiębiorstwo zachowuje swoją własność do momentu pełnej realizacji umowy, w przypadku komunikacji z przedsiębiorcami do momentu całkowitej spłaty wszystkich istniejących roszczeń wynikających z relacji handlowej oraz roszczeń dodatkowych pozostających w ścisłym związku z dostarczonym towarem (odsetki za użytkowanie, odszkodowania z tytułu zwłoki itd.). W przypadku transakcji na bieżący rachunek klauzula własności stanowi również zabezpieczenie wyrównania salda przedsiębiorstwa. Obróbka albo przeróbki, montaż bądź inne przetworzenie towaru objętego klauzulą własności uchodzi za wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa. Jeśli towar objęty klauzulą własności zostanie zmieszany z innymi towarami („towary obce”), klient przekazuje swoje prawo własności bądź współwłasności do nowego przedmiotu na przedsiębiorstwo przyjmujące i udostępnia go ze starannością handlową oraz nieodpłatnie.

2) Jeśli klient zbywa towar objęty klauzulą własności oddzielnie bądź razem z towarami obcymi, przekazuje już w tym momencie roszczenia wynikające z dalszego zbycia w wysokości wartości towaru objętego klauzulą własności, wraz ze wszystkimi dodatkowymi prawami, na przedsiębiorstwo przyjmujące cesję. Wartość towaru objętego klauzulą własności to kwota z rachunku wystawionego przez przedsiębiorstwo plus dopłata zabezpieczająca wynosząca 38%. W taki sam sposób cedowane są wszelkie roszczenia klienta wynikające z umów związanych z obróbką lub montażem towaru objętego klauzulą własności oraz żądania wynikające z połączenia towaru objętego klauzulą własności z nieruchomością strony trzeciej. Cesja z góry obejmuje również ewentualne wyrównanie salda.

3) Klient jest uprawniony do dalszego zbycia, użycia lub montażu towarów objętych klauzulą własności wyłącznie w normalnym, zgodnym z prawem trybie handlowym i tylko pod warunkiem, że roszczenia w rozumieniu wymienionych punktów rzeczywiście są przenoszone na Przedsiębiorstwo. Klient nie jest uprawniony do wykraczającego ponad to dysponowania towarami objętymi klauzulą własności, w szczególności do zastawów ani do przeniesienia własności z zastrzeżeniem zwrotu. Klient nie może uzgodnić zakazu cesji ze swoimi odbiorcami.

4) Przedsiębiorstwo upoważnia klienta, z prawem do odwołania, do ściągnięcia scedowanych należności zgodnie z wymienionymi punktami. Przedsiębiorstwo nie będzie korzystać z uprawnień do ściągania wierzytelności, jeżeli klient będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań do zapłaty, również wobec osób trzecich. Na żądanie Przedsiębiorstwa klient musi wyznaczyć dłużnikowi scedowaną należność oraz udzielić wyczerpujących informacji na ten temat – nie jest tutaj wystarczające zapewnienie Przedsiębiorstwu wglądu w księgi rachunkowe oraz dokumenty handlowe – i powiadomić dłużnika o cesji. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do samodzielnego powiadomienia dłużnika o cesji. Wraz z wstrzymaniem płatności, złożeniem wniosku lub rozpoczęciem postępowania o niewypłacalność lub w przypadku przeprowadzenia pozasądowej procedury pojednawczej z wierzycielem odnośnie spłaty zadłużenia wygasa prawo klienta do odsprzedaży, użycia lub montażu towarów objętych klauzulą własności oraz upoważnienie do ściągania scedowanych należności.

5) Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo o przekazaniu wymaganej dokumentacji dotyczącej ingerencji postępowania egzekucyjnego osób trzecich w towar objęty klauzulą własności lub scedowanych (uprzednio) roszczeń.

6) W przypadku zalegania przez klienta z zapłatą Przedsiębiorstwo jest uprawnione do odebrania towaru objętego klauzulą własności po jednorazowym monicie, a klient jest zobowiązany do wydania go. Klient przyznaje Przedsiębiorstwu prawo wejścia na swój teren w celu oznaczenia lub zabrania dostarczonego towaru. Koszty odebrania ponosi klient.

7) Jeżeli wartość uzyskanych zabezpieczeń przekracza roszczenia o więcej niż 38%, to na żądanie klienta Przedsiębiorstwo ma obowiązek ich zwolnienia w takim zakresie zgodnie z własnym wyborem.

X. Stosowane prawo, ustalenie właściwego sądu

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądem właściwym jest sąd w Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH) lub w Monachium (BayWa AG), zależnie od tego, z którym przedsiębiorstwem została zawarta umowa kupna-sprzedaży.

XI. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Przedsiębiorstwo nie bierze udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów w placówkach arbitrażu konsumenckiego.

08/2016