Общи търговски условия за сключване на договор през интернет страницата www.ab-auction.com (AGB)

I. Изключителна валидност

Във връзка с покупката на предмети от интернет страницата www.ab-auction.com (интернет страницата) важат изключително настоящите общи търговски условия. Те важат само за клиенти, които са компании по смисъла на чл. 14 от BGB (Федералния граждански кодекс). Това важи също така и за правните отношения на AGRAVIS Technik Center GmbH и BayWa AG (по-долу съответно наричани Компаниите) с договорния партньор (клиента). Общите търговски условия на клиента не важат, дори и ако компанията не е възразила изрично срещу тях.

II. Регистрация, изваждане от употреба

1) Предпоставка за сключването на договори за продажба през интернет страницата (използване) е предварителното регистриране на клиента. Право на регистрация имат изключително и само компании, юридически лица на публичното право или със специално публично-правно имущество, които придобиват предлаганите предмети за фирмени цели. Това се потвърждава от клиента чрез щракване върху описания за тази цел бутон при регистрацията.

2) Вписването става през страницата www.ab-auction.com. Исканата по време на вписването информация трябва да се посочи и да е винаги актуална. Компанията си запазва правото да проверява верността на информацията, вкл. и чрез използването на услугите на бюра за кредитна история. С откриването на своя акаунт (потребителска сметка) клиентът дава съгласието си с настоящото.

3) По време на вписването за клиента се дефинират потребителско име и парола. Потребителското име и паролата служат за уникална идентификация на клиента. Клиентът е отговорен за това, потребителското име и паролата да се пазят в тайна и да не могат чрез неговото поведение да се използват неправомерно от трети лица, освен ако не докаже, че неправомерната употреба не се дължи на негови действия.

4) Компанията си запазва правото в отделни случаи да изключва клиента по всяко време и при нужда за постоянно от използването, без да посочва причини за това.

5) Компанията си запазва правото в случай на наличие на важна причина да прекратява без предварително уведомление търгове, както и да изключва отделни клиенти от използването на интернет страницата. Важна причина например може да е налице при основателни подозрения за манипулация или измама. Изключва се правото на претенции към компанията поради прекратяване или изключване.

III. Формати на офертите и сключване на договор

Компанията продава през интернет страницата употребявани или нови селскостопански машини. Данните за предмета на покупката, по-специално за липса на претърпени злополуки и повреди и за изминатите километри и отработените часове, идват от предишния собственик и не могат да се проверят от компанията. Данните от компанията следователно се дават без гаранция и служат само за първоначална информация на клиента. Няма налице уговорена пригодност или поета гаранция. Компанията ще посочи локацията на предмета на покупка, така че клиентът да има възможност след уговорка със собственика на локацията да огледа предмета на покупка. Задача на клиента е да се увери в състоянието на предмета на покупка и правилността на данните за предмета на покупка. Компанията предлага придобиването на предметите във формат на търг или с фиксирана цена. Посочената продажна цена, ако не е указано друго, трябва да се разбира нето и включваща законово установения данък добавена стойност, който понастоящем е 19%.

1) Формат на търг

Всеки търг се оповестява на интернет страницата www.ab-auction.com. Компанията определя преди всеки търг минимална продажна цена и момент за започване на последните 60 секунди от търга. Клиентът се вписва на www.ab-auction.com със своето потребителско име и парола. Във всеки един момент съответно валидната продажна цена се показва. Всички вписани клиенти могат да наддават в търга чрез потвърждаване на обвързващите си оферти. Започващите последни 60 секунди се рестартират след всяка подадена максимална оферта. Договорът за покупка се сключва с този клиент, който след изтичане на срока на търга е подал най-високата оферта за цена. Сключеният по този начин договор се потвърждава от съответния клиент на интернет страницата и клиентът се уведомява освен това по имейл. В имейла се съобщава отново мястото на превозното средство, от което клиентът трябва го вземе. Ако до изтичането на срока на търга не бъде подадена валидна оферта в размер на установената минимална продажна цена, търгът завършва без сключване на договор.

2) Формат с фиксирана цена

На интернет страницата компанията предлага предмети и за моментална продажба. Подобни предмети са обозначени с „купи сега“. Посочената продажна цена е валидна само за интернет страницата. Ако клиентът щракне върху екранния бутон „купи сега“, той ще бъде подканен да въведе нужните за сключване на договора данни. След това той има възможност още веднъж да прегледа важните за договора данни. Ако клиентът щракне върху екранния бутон „Потвърждаване“, той дава обвързващо предложение за сключване на договора за покупка. Договорът за покупка се сключва чрез заявеното от компанията съгласие по имейл. При специално обозначени оферти с фиксирана цена компанията може да даде на клиента и възможност да придобие предмета на предлагана от самия клиент цена. В този случай клиентът може да щракне върху екранния бутон „Предложи цена“. След това той бива подканен да въведе своите нужни за изпълнение на договора данни, както и своето ценово предложение. Чрез щракване върху екранния бутон „Потвърждаване“ той дава своята обвързваща оферта за сключване на договор за покупка. Договорът за покупка се сключва при приемане от страна на компанията на тази оферта в рамките на седем работни дни по имейл.

IV. Плащане на цената на закупуване

1) Със сключването на договора уговорената цена на закупуване веднага става платима. Договаря се срок за плащане от 7 работни дни. Срокът за плащане започва с дена, който следва деня на сключване на договора за покупка. Компанията издава на клиента фактура. Компанията потвърждава пред клиента осчетоводеното постъпване на неговото плащане.

2) След сключването на договора рискът от случайно увреждане и случайно погиване на предмета на продажбата преминава върху клиента.

3) Ако клиентът не плати в рамките на срока за плащане, той попада в забава без изпращане на напомняне и от този момент дължи лихви за забава в размер на 9 процентни пункта над базовата лихвена ставка (чл. 288 ал. 2 от BGB) от цената на закупуване, както и фиксирана сума в размер на 40,00 евро (чл. 288 ал. 5 от BGB). Предявяването на иск за действително по-висока щета не се изключва.

4) Ако клиентът и след напомняне не плати в разумен допълнително установен срок, компанията може да се оттегли от договора за покупка.

5) За напомнянето и декларацията за оттегляне е достатъчно да бъдат изпратени на посочените от клиента пощенски адрес или имейл адрес.

6) Ако компанията се оттегли от договора за покупка, тя има право да получи от клиента фиксирана договорна глоба в размер на 10% от брутната цена на покупка. Компанията може да поиска вместо това по-висока сума на щета от клиента. Клиентът има правото да докаже, че е възникнала по-ниска щета.

7) Компанията си запазва правото да откаже получаването на чекове и други платежни средства, различни от плащането в брой. Приемането става само с цел осигуряване на изпълнението. Плащанията в чужда валута се отчитат съгласно тарифите на банката. Банковите такси се поемат от клиента.

V. Взимане

1) Клиентът се задължава да вземе предмета на покупка най-късно до 20 работни дни след сключването на договора за покупка при представяне на потвърждение за плащането от мястото, където предметът се намира според посоченото при сключването на договора (задължение за вземане). За транспорта клиентът трябва да се погрижи сам. Той не е предмет на договора.

2) Ако клиентът не вземе предмета на покупката в рамките на горепосочения срок, то компанията има право да начисли такси за съхранение от този ден.

3) Ако клиентът въпреки установяването на разумен допълнителен срок не вземе предмета на покупка, компанията има право да използва предмета в хода на обичайното извършване на бизнеса. За напомнянето с установяване на допълнителен срок е достатъчно да бъдат изпратени на посочените от клиента пощенски адрес или имейл адрес. Останалите в излишък надплатени суми се връщат на клиента след удръжката на всички разходи и данъци, както и на договорната глоба

VI. Гаранция

1) При продажба на употребявани движими вещи на компании, юридически лица на публичното право или със специално публично-правно имущество, се изключва правото на претенции за дефекти. При продажбата на нови движими вещи на компании, юридически лица на публичното право или със специално публично-правно имущество, претенциите за дефекти изтичат в срок от една година след предаването на риска, а в случай на отказ да се приеме или предаде риска от страна на клиента – от момента на подготвянето. Горепосочените ограничения не важат за претенции за компенсация за щети, произтичащи от гаранция, от поемането на риска от набавяне, при заплаха за здравето и живот, при предумисъл или при груба небрежност или в случаите по чл. 438 ал. 1 т. 2, чл. 479 и 634 а ал. 1 т. 2 от BGB. Ако клиентът е компания, юридическо лице на публичното право или със специално публично-правно имущество, то компанията може по избор да извърши корекция или допълнителна доставка. Ако коригирането е неуспешно, правата на клиента се определят по чл. 437 т. 2 и 3 от BGB.

2) Дефектите трябва да се посочват в текстова форма (писмено или по имейл). Видимите дефекти трябва да се посочват незабавно, но не по-късно от осем работни дни след предаването на стоката. Видимите от документа за доставка отклонения при доставката спрямо поръчаното количество или вид на стоката са видими дефекти. Стоките с видими дефекти не бива да се свързват, смесват или съчетават с движимо имущество. Скритите дефекти трябва да се докладват незабавно, но не по-късно от осем работни дни след откриването им или научаването за тях. Това не засяга действието на чл. 377 от HGB.

3) Клиентът може да компенсира само с иск, който е неоспорван или е с правноустановена валидност, освен ако искът не е следствие от същото договорно отношение.

4) Мястото на изпълнение за задължението за плащане на клиента е фирменото седалище на съответния партньор по договора – Мюнстер (AGRAVIS Technik Center GmbH) или Мюнхен (BayWa AG). Мястото на изпълнение за задължението на компанията е мястото, на което се намира съответния предмет на покупка.

VII. Ограничаване на отговорността

Претенциите за компенсация за щети на клиента, независимо от правните основания, по-специално поради нарушаване на задълженията, произтичащи от задължение и от неразрешени действия, се изключват. Това не важи, ако по закон задължително се носи отговорност, по-специално в случаите на злонамерени действия, умисъл или груба небрежност, при заплаха за здравето и живота, в случаите на забава, доколкото е уговорен фиксиран срок на доставка, поради приемането на гаранция за пригодност на предмета на доставка, съгласно закона за продуктова отговорност или при друго нарушаване на съществени договорни задължения; в този случай претенцията за компенсация за щета се ограничава до типично възникнали щети. „Значими договорни задължения“ са тези задължения, които защитават важните за договора правни позиции на клиента, които договорът му гарантира по съдържание и цел. Значими освен това са тези договорни задължения, чието изпълнение прави възможно нормалното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът редовно се доверява. Промяната на тежестта на доказване в ущърб на клиента не е свързана с горните разпоредби.

VIII. Защита на данните.

1) Личните данни се събират, съхраняват и обработват съгласно чл. 28 от BDSG (Федералния закон за защита на данните). Това включва и предаването на тези данни на бюра за кредитна история за проверка и следене на кредитоспособността. Личните данни на клиента (име, адрес и дата на раждане) се предоставят с цел проверка на платежоспособността на фирмите SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Висбаден и infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Баден-Баден. Компанията ще получи информацията за платежоспособността на база математическо-статически процедури при използване на данните за адреса. Клиентът може да получи безплатна информация от тези фирми за неговите лични данни, които се съхраняват.

IX. Запазване на собствеността

1) Компанията запазва собствеността си до цялостното изпълнение на договора, при отношения с подизпълнители до погасяване на всички възникнали искания от търговските отношения или намиращите се в тясна връзка с доставената стока допълнително възникващи странични искания (лихви за използване, компенсации за забава и др.). При сделки срещу текуща фактура правото на запазване на собствеността се счита и за гаранция върху салдо исканията на компанията. Обработката, преработката, монтажът или другата промяна върху условно продадената стока важат като изпълнени по възложение на компанията. Ако условно продадената стока се смесва, свързва или съчетава с други предмети („чужда стока“), клиентът отстъпва своите права за собственост, респ. съсобственост върху новия предмет на приемащата компания и съхранява този предмет с грижата на добър търговец за компанията без да изисква заплащане за това.

2) Ако клиентът продаде условно продадената стока самостоятелно или заедно с чужда стока, то той моментално преотстъпва възникващите от препродажбата искания в размер на стойността на условно продадената стока заедно с всички допълнителни права на приемащата отстъпването компания. Стойността на условно продадената стока е сумата по фактура заедно с гаранционна добавка от тридесет и осем процента. По същия начин се отстъпват всички искания на клиента, които възникват за него от договори във връзка с преработката, респ. монтажа на условно продадената стока, както и исканията, които се получават за клиента от свързването на условно продадената стока с поземлен имот на трето лице. Предварителното отстъпване обхваща и всякакви салдо искове.

3) Клиентът има право на препродажба, на употреба или на монтаж на условно продадената стока само в обичайния и нормален ход на бизнеса и само до степен, при която исканията по смисъла на горните точки действително преминават върху компанията. Клиентът няма право на други разпореждания с условно продадената стока, по-специално ипотекиране и предаване на кредитори. Клиентът няма право да договаря със своите клиенти забрана за отстъпване на права.

4) Компанията оправомощава отменимо клиента да получава дължимите по горните точки преотстъпени искания. Компанията няма да използва правомощието за получаване, ако клиентът спазва задълженията си за плащане, вкл. спрямо трети лица. По искане на компанията клиентът трябва да посочи длъжника на отстъпеното искане и да даде цялостна информация – при което не е достатъчно само гарантиране на достъп за компанията до търговските книги и документите – и да уведоми длъжника за преотстъпването. Компанията има право да уведоми и сама длъжника за преотстъпването на правата. С прекратяването на плащанията, възлагането или откриването на производство по несъстоятелност или при извършване на извънсъдебно примирително производство с кредиторите относно изчистването на дълговете правата на клиента за препродажба, за употреба или за вграждане на условно продадената стока и пълномощното за получаване на отстъпени искания се прекратяват.

5) Клиентът незабавно трябва да уведоми компанията при предаване на необходимите за възражение документи за мерките за принудително изпълнение на трети лица спрямо условно продадената стока или върху (предварително) отстъпените искания.

6) При забава на плащане от клиента компанията има право след еднократно напомняне да вземе обратно условно продадената стока, а клиентът е задължен да я издаде. Клиентът осигурява на компанията правото да влезе на негова територия, за да маркира или конфискува доставената стока. Разходите за искането се поемат от клиента.

7) Ако подлежащата на реализиране стойност на дадените гаранции превиши подлежащите на гарантиране искания с повече от тридесет и осем процента, то фирмата е задължена да извърши обратно предаване или освобождаване при поискване на клиента.

X. Валидно право, юрисдикция

Важи немското право при изключване на споразумението за търговско право на ООН. Юрисдикция имат съдилищата в Мюнстер (AGRAVIS Technik Center GmbH), респ. в Мюнхен (BayWa AG), в зависимост от това, с която компания е сключен договора за покупка.

XI. Алтернативно уреждане на спорове

Компанията не участва в процедури за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен орган.

08/2016