Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání smluv na internetové stránce www.ab-auction.com (AGB)

I. Výhradní platnost

V souvislosti s nákupem předmětů na internetové stránce www.ab-auction.com (Internetová stránka) platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky. Ty platí pro zákazníky, kteří jsou podnikatelé ve smyslu § 14 Občanského zákoníku. To platí jak pro právní vztahy firmy AGRAVIS Technik Center GmbH, tak také firmy BayWa AG (dále jen „podnik“) se smluvními partnery (zákazníky). Všeobecné obchodní podmínky zákazníků zde neplatí, a to i když je podnik výslovně nerozporuje.

II. Registrace, vyloučení z využívání

1) Předpokladem pro uzavírání kupních smluv na internetové stránce (využívání) je předchozí registrace zákazníka. K registraci jsou oprávněni výlučně podnikatelé, právnické osoby dle veřejného práva nebo určité právní osoby se zvláštním režimem, které získávají nabízené předměty pro podnikatelské účely. Toto zákazník potvrdí kliknutím na zde uvedené tlačítko při registraci.

2) Přihlášení se provádí na stránce www.ab-auction.com. Informace vyžadované při přihlášení je třeba udat vhodným způsobem a stále je aktualizovat. Podnik si vyhrazuje právo na kontrolu správnosti informací, a sice též využitím služeb obchodních informačních kanceláří. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami otevřením svého účtu (zákaznického účtu).

3) V průběhu přihlašování se pro zákazníka definuje jméno uživatele a heslo. Jméno uživatele a heslo slouží k jednoznačné identifikaci zákazníka. Zákazník je odpovědný a ručí za to, že jméno uživatele a heslo budou zachovány v tajnosti a nebudou kvůli jeho konání zneužity třetími osobami, ledaže by prokázal, že ke zneužití nedošlo jeho zaviněním.

4) Podnik si vyhrazuje právo, vyloučit v jednotlivém případě zákazníka kdykoliv a trvale z využívání bez udání důvodů.

5) Podnik si vyhrazuje v případě existence závažných důvodů právo, ukončit aukce bez předchozího oznámení, jakož i vyloučit jednotlivé zákazníky z využívání internetové stránky. Závažný důvod představuje např. důvodné podezření z manipulace nebo podvodu. Požadavky na podnik z důvodu ukončení nebo vyloučení jsou vyloučeny.

III. Formáty nabídek a uzavření smlouvy

Podnik prodává na internetové stránce převážně použité a nové zemědělské stroje. Údaje o předmětu koupě, zvláště o tom, že není poškozený či po havárii, a počtu najetých kilometrů či odpracovaných hodin, pocházejí od předchozího vlastníka a podnik je nemůže ověřit. Údaje od podniku jsou proto bez záruky a slouží pouze jako první informace pro zákazníka. Tím pádem v tomto smyslu neexistuje žádná sjednaná kvalita či převzatá záruka. Podnik udává stanoviště předmětu koupě, takže zákazník má možnost si po dohodě s provozovatelem předmět koupě prohlédnout. Je záležitostí zákazníka, aby se přesvědčil o stavu předmětu koupě a správnosti údajů k němu. Podnik nabízí získání předmětů formou aukce nebo za pevnou cenu. Inzerovaná kupní cena představuje, pokud není udáno něco jiného, netto cenu včetně zákonné daně z přidané hodnoty, v současné době 19 %.

1) Forma aukce

Každá aukce bude ohlášena na internetové stránce www.ab-auction.com. Podnik stanoví před každou aukcí minimální kupní cenu, jakož i okamžik náběhu posledních 60 vteřin aukce. Zákazník se přihlásí na www.ab-auction.com svým jménem uživatele a heslem. Pro každý okamžik bude vždy znázorněna platná kupní cena. Všichni přihlášení zákazníci mohou přispívat do aukce potvrzením své závazné nabídky. Posledních zahájených 60 vteřin bude opět znova odstartováno po každé podané nejvyšší nabídce. Kupní smlouva se uzavře s tím zákazníkem, který před ukončením aukce nabídl nejvyšší kupní cenu. Tímto způsobem uzavřená kupní smlouva s příslušným zákazníkem se na internetové stránce potvrdí, a kromě toho oznámí e-mailem. V e-mailu se zákazníkovi znovu sdělí stanoviště vozidla, na kterém si ho musí vyzvednout. Pokud se až do konce aukce nevyskytne platná nabídka ve výši minimální kupní ceny, skončí aukce bez uzavření smlouvy.

2) Forma pevné ceny

Podnik rovněž nabízí na internetové stránce předměty k okamžité koupi. Takovéto předměty koupě budou označeny „koupit hned“. Uvedená kupní cena je platná jen na internetové stránce. Jakmile zákazník klikne na ikonu „koupit hned“, bude vyzván k zadání svých údajů k uzavření smlouvy. Bude mít ještě příležitost s v přehledu zkontrolovat své údaje relevantní pro uzavření smlouvy. Pokud potom zákazník klikne na ikonu „potvrdit“, provede tím závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vstoupí v platnost prohlášením podniku o přijetí prostřednictvím e-mailu. U speciálně označených nabídek s pevnou cenou může dát podnik zákazníkovi možnost získání předmětu koupě za cenu navrženou přímo zákazníkem. V tomto případě může zákazník kliknout na ikonu „navrhnout cenu“. Potom bude vyzván, aby zadal své údaje relevantní pro uzavření smlouvy a svůj návrh ceny. Kliknutím na ikonu „potvrdit“ se uskuteční závazná nabídka na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vstoupí v platnost prohlášením podniku o přijetí prostřednictvím e-mailu do sedmi pracovních dnů.

IV. Platba kupní ceny

1) Realizací kupní smlouvy je ujednaná kupní cena ihned splatná. Je sjednána platební lhůta do 7 pracovních dnů. Doba splatnosti začíná běžet dnem následujícím po uzavření kupní smlouvy. Podnik vystaví pro zákazníka fakturu. Podnik potvrdí zákazníkovi přijetí jeho platby pro přesné zaúčtování.

2) Po uzavření smlouvy přechází na zákazníka riziko případného poškození a zničení předmětu koupě.

3) Pokud zákazník ve lhůtě splatnosti nezaplatí, dostane se i bez upomínky do prodlení; od tohoto okamžiku je povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 9procentních bodů nad základní úrokovou sazbu (§ 288 odst. 2 Občanského zákoníku) z kupní ceny, jakož i paušál ve výši € 40,00 (§ 288 odst. 5 Občanského zákoníku). Uplatnění větší náhrady škody není vyloučeno.

4) Pokud zákazník nezaplatí ani po upomínce v přiměřené lhůtě, může podnik odstoupit od kupní smlouvy.

5) Pro upomínku a prohlášení o odstoupení stačí, pokud dojde k jejich odeslání na zákazníkem udanou poštovní nebo e-mailovou adresu.

6) Pokud podnik odstoupí od kupní smlouvy, přísluší mu od zákazníka paušalizovaná smluvní pokuta ve výši 10 % brutto kupní ceny. Podnik není omezen v požadavku na náhradu nad rámec jdoucí škody od zákazníka. Zákazník má právo dokázat, že vznikla menší škoda.

7) Podnik si vyhrazuje právo na odmítnutí šeků a jiných bezhotovostních platebních prostředků. Odběr probíhá vždy podle plnění. Platby v cizí měně budou připsány k dobru podle kurzovního přepočtu banky. Bankovní poplatky hradí kupující.

V. Vyzvednutí

1) Zákazník je povinen si vyzvednout předmět koupě nejpozději do 20 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy na místě, kde se tento podle údajů v kupní smlouvě nachází (odběrný dluh). Odvoz si musí zákazník zajistit sám. Ten není předmětem smlouvy.

2) Pokud si zákazník nevyzvedne předmět koupě ve výše uvedené lhůtě, je podnik oprávněn, od tohoto dne účtovat poplatky za parkování.

3) Pokud si zákazník nevyzvedne předmět koupě ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, je podnik oprávněn předmět koupě zhodnotit v běžném obchodním styku. Pro upomínku s dodatečnou lhůtou stačí, pokud dojde k jejich odeslání na zákazníkem udanou poštovní nebo e-mailovou adresu. Zbývající částky po odečtení všech nákladů a daní a smluvní pokuty se vrátí zákazníkovi.

VI. Záruka

1) Při prodeji opotřebených pohyblivých objektů podnikateli, právnická osobě dle veřejného práva nebo určité právnické osobě se zvláštním režimem je vyloučena záruka za vady. Při prodeji nových pohyblivých objektů podnikateli, právnická osobě dle veřejného práva nebo určité právnické osobě se zvláštním režimem dojde k promlčení záruky za vady do jednoho roku od přechodu rizika, v případě odmítnutí nebo odepření přejímky okamžikem přistavení. Výše jmenovaná omezení neplatí pro náhrady škod ze záruky, převzetí kvalitativních rizik, z důvodu ztráty života, úrazu, poškození zdraví, úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání nebo v případech podle §§ 438 odst. 1 č. 2, 479 a 634 a odst. 1 č. 2 Občanského zákoníku. Pokud zákazník patří mezi podnikatele, právnické osoby dle veřejného práva nebo určité právnické osoby se zvláštním režimem, může podnik dle své volby poskytnout vylepšení nebo dodatečnou dodávku. Pokud vylepšení nemá očekávaný výsledek, stanoví se práva zákazníka podle § 437 č. 2 a 3 Občanského zákoníku.

2) Nedostatky je třeba sdělit textovou formou (písemně nebo e-mailem). Zřejmé nedostatky je třeba bez prodlení oznámit po převzetí zboží nejpozději do osmi pracovních dnů. Z dodací listu zřejmé odchylky mezi dodaným a objednaným množstvím či druhem zboží představují takové zřejmé nedostatky. Zboží se zřejmými nedostatky se nesmí propojovat nebo směšovat s pohyblivými objekty, ani sloužit k jejich rozšíření. Skryté vady je třeba oznámit bez prodlení, nejpozději však do osmi pracovních dnů po jejich zjištění. § 377 Občanského zákoníku zůstává nedotčen.

3) Zákazník může počítat pouze s požadavky, které jsou nesporná a právně doložitelné, pokud by vycházely ze stejného smluvního vztahu.

4) Místo plnění z hlediska platby zákazníka je obchodní sídlo příslušného smluvního partnera Münster (AGRAVIS Technik Center GmbH) popř. Mnichov (BayWa AG). Místo plnění z hlediska podniku je stanoviště příslušného předmětu koupě.

VII. Omezení záruky

Požadavky zákazníka na náhradu škody bez ohledu na právní důvod, zvláště pak v případě porušení povinností ze smluvního vztahu a nedovoleného jednání, jsou vyloučeny. To neplatí, pokud se jedná o zákonem vynucené ručení, zvláště v případech podvodu, úmyslu nebo hrubé nedbalosti, při ztrátě života, úrazu nebo újmy na zdraví, pokud byl sjednán pevný termín dodávky, při převzetí záruky za kvalitu předmětu dodávky podle zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo jiném porušení relevantních smluvních povinností; v takovém případě je nárok na náhradu škody omezen na typické škodní případy. „Relevantních smluvní povinnosti“ jsou takové povinnosti, které smluvním způsobem chrání právní postavení zákazníka a která mu zaručuje smlouva svým obsahem a účelem. V Dále jsou relevantní takové smluvní povinnosti, jejichž splnění umožňuje teprve řádná realizace smlouvy, a na jejichž dodržování se zákazník zpravidla spoléhá a může spoléhat. Změna důkazního břemene v neprospěch zákazníka není s výše uvedenými ustanoveními spojena.

VIII. Ochrana dat

1) Osobní údaje se zaznamenávají, ukládají a zpracovávají podle § 28 zákona o ochraně údajů. To zahrnuje také zprostředkování těchto údajů k ověření a monitorování bonity zákazníka se strany hospodářských informačních institucí. Osobní data zákazníka (jméno, adresa a datum narození) se předávají za účelem ověření bonity institucím SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden a infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Podnik obdrží informace o bonitě na základě matematicky-statistického zpracování pro využití adresných dat. Zákazník může od těchto firem získat bezplatně informace o uložených datech k jeho osobě.

IX. Výhrada vlastnického práva

1) Podnik si vyhrazuje právo vlastnictví do kompletního splnění smlouvy, a sice ve vztahu s podnikateli až do umoření všech pohledávek vzniklých z obchodního vztahu nebo vedlejších pohledávek vzniklých v úzké souvislosti s dodaným zbožím (úroků za dobu využití, škod v důsledku prodlení apod.). Při obchodování na základě běžné fakturace platí výhrada vlastnického práva také jako pojistka vůči nesplacenému zůstatku ve prospěch podniku. Zpracování, montáž nebo jiné zhodnocení zboží s výhradou vlastnictví se považuje za provedené na zakázku podniku. Pokud se zboží s výhradou vlastnictví zkombinuje s jinými předměty („cizím zbožím“), postoupí zákazník svá vlastnická nebo spoluvlastnická práva přijímacímu podniku a zachází s ním s péčí řádného hospodáře ve prospěch podniku.

2) Pokud zákazník prodá zboží s výhradou vlastnictví samotné nebo společně s cizím zbožím, potom tímto postupuje pohledávky vzniklé z tohoto dalšího prodeje ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví se všemi vedlejšími právy na přijímací podnik. Hodnota zboží s výhradou vlastnictví představuje fakturovanou částku podniku včetně pojistného přídavku třicet osm procent. Stejným způsobem se postoupí veškeré pohledávky zákazníka, které mu vznikly ze smlouvy v souvislosti se zpracováním, popř. zabudováním zboží s výhradou vlastnictví, jakož i pohledávky, které vznikly zákazníkovi se spojení zboží s výhradou vlastnictví s pozemkem třetí osoby. Předčasné postoupení se vztahuje také na případný zůstatek pohledávky.

3) Zákazník má právo na další prodej, využití nebo zabudování zboží s výhradou vlastnictví jenom v obvyklém řádném obchodním případě a sice s tím, že pohledávky ve smyslu předchozích bodů skutečně přejdou na podnik. K dalšímu disponování se zbožím s výhradou vlastnictví, zvláště k jeho poskytnutí jako zástavu nebo jistotu, není zákazník oprávněn. Zákazník nesmí se svým odběratelem dohodnout žádný zákaz postoupení.

4) Podnik zmocňuje zákazníka odvolatelně k postoupeným pohledávkám podle předchozích bodů. Podnik nevyužije svého oprávnění k odnětí, pokud bude zákazník plnit své platební povinnosti, a to i vůči třetím osobám. Na vyžádání podniku musí zákazník uvést dlužníky postoupených pohledávek a poskytnout obsažné informace – přitom nestačí udělit podniku nahlédnutí do účetních a obchodních dokladů – a označit dlužníka postoupení. Podnik je oprávněn také sám označit dlužníka postoupení. Práva zákazníka k dalšímu prodeji, používání nebo zabudování zboží s výhradou vlastnictví a zplnomocnění k inkasu postoupených pohledávek zaniknou v případě zastavení plateb, návrhu na konkurzní řízení nebo jeho zahájení, nebo provedení mimosoudního smírčího řízení s věřiteli o likvidaci zadlužení.

5) Zákazník musí podnik bez prodlení informovat o exekučním řízení na zboží s výhradou vlastnictví nebo o (předem) postoupených pohledávkám ve prospěch třetích osob a předat mu všechny nezbytné podklady pro podání odporu.

6) Při opožděné platbě zákazníka je podnik oprávněn k odebrání zboží s výhradou vlastnictví po jedné upomínce a zákazník je povinen ho vrátit. Zákazník poskytne podniku právo vstupu na svůj pozemek za účelem označení nebo odebrání dodaného zboží. Náklady na vrácení hradí zákazník.

7) Pokud překročí realizovatelná hodnota vyhrazenou jistotu k zajištění pohledávek o více než třicet osm procent, je podnik v tomto smyslu povinen k zpětnému převodu nebo uvolnění zboží na žádost zákazníka.

X. Platné právo, soudní příslušnost

Platí německá legislativa s vyloučením obchodního práva OSN. Místně příslušným je soud v Münsteru (AGRAVIS Technik Center GmbH), popř. v Mnichově (BayWa AG), a sice podle toho, kde došlo k uzavření kupní smlouvy.

XI. Alternativní urovnání sporu

Podnik se neúčastní na procesu urovnání sporu u spotřebitelského smírčího soudu.

08/2016